Customs, Beliefs and Practices about Birth in Sarialiç Neighbourhood of Korgan Town


Creative Commons License

SEÇİM M.

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), vol.0, no.4, pp.238-250, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Culture is a combination of material and spiritual values of a nation. A person who is influenced by the cultural values of his/her society, passing through a natural educational process, adopts and practices those values in his/her life. In this regard, a person who has gained a place in a society and its customs also knows that society’s way of thinking well. Birth is one of the most important stages of human life. Customs about the process of birth; which have been implemented since ancient times, beliefs, and some of the practices related with those still continue today. It is essential for those practices of life to be protected, taught and passed on the next generations. However; with an increase in literacy rate, technological developments and the bringings of the modern era, it can be said that some of these components of tradition lost their charm even if they did not disappear completely. In this research, to learn about their birth customs and carry them to the future, between the dates 11.09.2019 and 12.25.2019, face to face interviews were done with thirteen Turkish citizens with Georgian origin living in Sarıaliç neighbourhood of Korgan town in Ordu. During this process, structured interview method was used and the data were audio recorded. As a consequence of the interviews, these birth customs are aimed to be evaluated regarding cultural changes within the context of past and present.
Kültür, bir milletin maddi ve manevi değerlerinin tamamıdır. Doğal bir eğitim sürecinden geçerek yaşadığı toplumun kültürel değerleri ile yoğrulan bir insan, bu değerleri kendi hayatında uygulamaya koymakta ve özümsemektedir. Bu bağlamda gelenek içerisinde yer edinen bir insan, içinde bulunduğu toplumun düşünce tarzına da hâkim olmaktadır. Doğum, insan hayatının önemli aşamalarından biridir. Doğum süreci ile ilgili eski dönemlerden itibaren gelenek haline gelen âdet, inanış ve bunlar ile ilgili pratiklerin bir kısmı günümüzde de devam etmektedir. Bu yaşam pratiklerinin korunması, öğretilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Fakat okuma yazma oranının artışı, teknolojik gelişmeler ve çağın getirileri ile birlikte geleneğe dair bu unsurların bir kısmının tamamen uygulamadan kalkmasa bile cazibesini yitirdiği söylenebilir. Bu çalışmada doğum ile ilgili âdetleri öğrenmek ve geleceğe aktarmak için Ordu ilinin Korgan ilçesine bağlı Sarıaliç Mahallesi’nde yaşayan Gürcü kökenli on üç Türk vatandaşı ile 09.11.2019-25.12.2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada yönlendirilmiş görüşme yöntemi kullanılmış ve bilgiler ses kaydı olarak alınmıştır. Bu görüşmeler neticesinde doğum âdetleri geçmiş ve günümüz bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır.