The Use of SCAMPER Technqiue in Artistic Creation Process


BAŞ Ş., Kaptan A. Y.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.10, no.3, pp.1126-1149, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

It was thought in this study which bases on the SCAMPER (directed brainstorming) technique that, pre-service art teachers will be provided with an opportunity to identify and experience a teaching technique which will promote creative ideas in their career and will make a difference and add richness to their professional competence. An action process in which the researcher is also implementer, and SCAMPER technique is taught to the participants, and they were directed to involve SCAMPER in their art practices and analyse the results was designed. The study group which was established under the criteria sampling which is one of the purposeful sampling methods consists of 12 senior students who study at Art Teaching Program, in the Department of Fine Art Education, in Faculty of Education in a state University in Anatolia. In this study, all qualitative data were obtained via open-ended survey, focus group discussion, students’ portfolio (educational development portfolio) and the rubric. Within the scope of the study, it was concluded that painting studio courses which were taught by using SCAMPER technique have a positive effect on the students’ artistic creation process in terms of creative thinking, motivation and creative product. Accordingly, it is suggested that the SCAMPER technique should be introduced and popularized in the visual art education field
SCAMPER (Yönlendirilmiş beyin fırtınası) tekniğinin temel alındığıbu çalışmada; resim-iş öğretmeni adaylarına mesleki yaşamlarındayaratıcı düşünceleri destekleyecek, fark yaratacak ve zenginlikkatacak bir öğretim tekniğini tanıma ve deneyimleme fırsatısunulmuştur. Araştırmacının uygulayıcı olduğu çalışmada,katılımcıların resim çalışmalarını oluşturma sürecine SCAMPERtekniğini dâhil etme konusunda yönlendirme ve sonuçlarını incelemeşeklinde bir eylem süreci tasarlanmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitimöğretim yılı, ikinci yarıyılında 15 hafta ve toplam 35 ders saatisüresince bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi güzel sanatlareğitimi bölümü resim-iş öğretmenliği programındaki 12 son sınıföğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada veriler; açık uçlu anket, odakgrup görüşme, öğrenci portfolyo ve öğrenci ürünlerinindeğerlendirildiği rubrik ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında,SCAMPER tekniği temel alınarak yürütülen resim-iş öğretmenliğiprogramının son sınıfındaki anasanat resim atölye derslerinin,öğrencilere sanatsal yaratım süreçlerine yaratıcı düşünme,motivasyon ve yaratıcı ürün açısından olumlu yönde katkı sağladığısonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmayla birlikte ülkemizde eğitimbilimleri alanında son zamanlarda dikkat çeken yaratıcı düşünmetekniklerinden biri olan SCAMPER tekniği, birer sanat eğitimcisiadayı olan resim-iş öğretmenliği öğrencilerinin sanatsal yaratımsüreçlerinde daha yaratıcı ve ürünlerinin kavramsal yanıyla öneçıkmasına yol açan alternatif bir öğretim tekniği olarak görülmüştür.Bu doğrultuda görsel sanatlar eğitiminin farklı eğitim düzeylerinde,SCAMPER tekniğinin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıönerilmektedir.