Secondary School Religious Culture and Ethic Teachers’ Level of Using Alternative Techniques of Measurement and Evaluation and the Problems Which They Have Encountered


YILDIZ M., GENÇ M. F.

İlahiyat Tetkikleri Dergisi, vol.0, no.45, pp.45-80, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 45
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: İlahiyat Tetkikleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.45-80
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Secondary School Religious Culture and Ethic Teachers’ Level of Using Alternative Techniquesof Measurement and Evaluation and the Problems Which They Have EncounteredThis study aims to identify secondary school RCE teachers’ level of using alternative techniques ofmeasurement and evaluation, to find the encountered problems and to purpose solution suggestions forthose problems.The study group consists of 147 RCE teachers who worked in secondary schools of Sivas city centerin 2014-2015 academic years. It was aimed to reach 147 teachers, but only 120 teachers could bereached. So, the percentage of reaching the target group is % 81,63. Moreover, we interviewed with 10teachers who were chosen randomly from the target group. Both quantitative and qualitative data wereobtained from the questionnaire which was applied to the teachers. While analyzing the quantitative data,charts were prepared by using percentages and frequency values. At the subsections of charts explanations werewritten. While analyzing the qualitative data we used descriptive analysis techniques. When we evaluated the results of the study, it was seen that of performance works, projects, observationand concept map techniques were used much more than the rest of the techniques. It was found that teachers’gender, age and the graduated programs dramatically affected their level of using techniques of measurementand evaluation
Bu araştırmanın amacı ortaokullarda görev yapan DKAB öğretmenlerinin, AÖD tekniklerinikullanma düzeylerini belirlemek, uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlarayönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır.Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Sivas il merkezine bağlı ortaokullardagörev yapan 147 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Evreni oluşturan 147öğretmenin tümüne ulaşılması hedeflenmiş, ancak 120'sine ulaşılabilmiştir. Buna göre hedef kitleyeulaşma oranı % 81,63'tür. Ayrıca evren içerisinden rastgele seçilen 10 öğretmenle de görüşme yapılmıştır.Öğretmenlere uygulanan anketten hem nicel hem de nitel veriler elde edilmiştir. Nicel verilerinanalizinde, yüzde ve frekans kullanılarak tablolar hazırlanmış, tabloların altında ise açıklamalaryapılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır.Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde performans, proje, gözlem ve kavram haritası tekniklerininkullanılma düzeylerinin diğer tekniklere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin cinsiyet,yaş ve mezun olunan program özelliklerinin AÖD tekniklerini kullanma düzeylerini önemli ölçüdeetkilediği sonucuna ulaşılmıştır