READINESS OF 5TH GRADE STUDENTS ON BULB BRIGHTNESS


HARMAN G., ÇÖKELEZ A.

Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.2, pp.549-566, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.549-566
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to determine 5th grade students’ readiness about the number of bulb and battery and their positions in the simple electrical circuits on the effective brightness of the bulb. This situation was questioned to use 4 separate electrical circuits. The data collect instrument consisted of four open ended questions has been used in this study. The study was conducted with the participation of 98 (45 boys, 53 girls) fifth-year students enrolled in the middle school. General screening method was used in this study. The data that obtained from this study were analyzed descriptive analysis. Research results, an important part of students' readiness on the number of battery’ effects on the bulb brightness were sufficient. But more than ¾ of students’ readiness on the number of bulb’ effects on the bulb brightness were not sufficient. A small number of students have thought that bulb brightness is depending on position of bulb and battery and the distance between the bulb and battery some students expressed that the number of batteries is increased when the bulb brightness is increased. But some students expressed to have difficulty that the number of bulb is increased when the bulb brightness is decreased. Misconceptions were determined that the weakening current model, regional reasoning model, shared current model and experimental rules was called in the literature
Araştırmada 5. sınıf öğrencilerinin lamba ve pilin basit elektrik devresindeki sayılarının ve konumlarının lamba parlaklığı üzerinde etkili olup olmadığına ilişkin hazırbulunuşluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu durum dört ayrı elektrik devresi kullanılarak sorgulanmıştır. hazırbulunuşluklarını belirlemek amacı ile dört açık uçlu sorudan oluşan bir veri toplama aracı hazırlanmış ve örnekleme uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırmaya ortaokul 5. sınıfta öğrenim gören 45 erkek, 53 kız olmak üzere toplam 98 öğrenci katılmıştır. Araştırma, evrene ilişkin genel anlamda fikir elde edebilmek için evren içinden seçilen örneklemin konuya ilişkin mevcut durumunu detaylı bir şekilde betimlemek amacı ile genel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin önemli bir bölümünün pil sayısının lamba parlaklığı üzerindeki etkisine yönelik hazırbulunuşluklarının yeterli olduğu; ancak öğrencilerin ¾'ünden fazlası lamba sayısının lamba parlaklığı üzerindeki etkisine yönelik hazırbulunuşluklarının yeterli olmadığı saptanmıştır. Az sayıda öğrencinin devreye eklenen lamba ve pilin konumu ile lamba ve pil arasındaki mesafeye bağlı olarak lamba parlaklığının değişeceğini düşündüğü belirlenmiştir. Bazı öğrencilerin pil sayısındaki artışta lamba parlaklığının artacağını ifade edebilmelerine karşın lamba sayısındaki artışta lamba parlaklığının azalacağını ifade etmede güçlük yaşadıkları saptanmıştır. Öğrencilerde alanyazında zayıflayan akım modeli, bölgesel aklı yürütme modeli, paylaşılan akım modeli ve deneysel kural modeli olarak adlandırılan kavram yanılgıları belirlenmiştir