Analysis of Turkish Contemplation Through Orkhon Monuments and Kutadgu Bilig


YAZICI M., ULUDAĞ Z.

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.35, no.18, pp.31-48, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study deals with the relationship between wisdom and happiness in Tur- kish thought through the Orkhon Inscriptions belonging to the pre-Islamic pe- riod and the Turkish-Islamic classic Kutadgu Bilig. The concept of existence, knowledge and human being preserved in Turkish thought in the pre-Islamic and post-Islamic period is revealed within the framework of the concept of kut through these two works. Although the word kut is used separately from its context with meanings such as luck and luck in the daily language used by the people, it corresponds to a key concept in Turkish contemplation. Kut is a con- cept related to the bond between God and person. In the Orkhon Inscriptions and Kutadgu Bilig, gaining a blessing means that God takes under her protec- tion and supports the person who strives to live according to tore. The word tore in Old Turkish is used to mean the order of God's creation. In Orkhon Inscripti- ons and Kutadgu Bilig, tore is mentioned in its original meaning. In both works, the word tore refers to the measures of life determined by God. In Turkish con- templation, a life according to tore is possible with wisdom. Because only a wise person understands the nature of the ceremony and organizes her life according to those criteria.
Bu çalışma Türk tefekküründe bilgelikle mutluluk arasındaki ilişkiyi İslam öncesi döneme ait Orhun Abideleri ve Türk İslam klasiği olan Kutadgu Bilig adlı eser üzerinden ele almaktadır. İslam öncesi ve sonrası dönemde Türk tefekküründe korunan varlık, bilgi ve insan kavrayışı, bu iki eser üzerinden kut kavramı çerçe-vesinde ortaya koyulmaktadır. Kut kelimesi bugün halkın kullandığı gündelik dilde talih, baht gibi anlamlarla bağlamından ayrı bir biçimde kullanılıyor olsa da Türk tefekküründe kilit bir kavrama karşılık gelmektedir. Kut, Tanrı ile insan arasındaki bağa ilişkin bir kavramdır. Orhun Abideleri’nde ve Kutadgu Bilig’de kut kazanma ya da kutlu olma, Tanrı’nın, töreye göre yaşama gayreti içinde olan insanı koruma altına alması ve desteklemesi anlamına gelmektedir. Töre kelimesi Eski Türkçede Tanrı’nın yaratılış nizamı demektir. Orhun Abideleri ve Kutadgu Bilig’de töre aslî anlamı ile geçmektedir. Her iki eserde de töre kelimesi ile hayata dair Tanrı’nın belirlemiş olduğu ölçüler kastedilmektedir. Türk tefekküründe töreye göre bir yaşam ise bilgelikle mümkündür. Çünkü ancak bilge bir insan törenin mahiyetini kavrar ve hayatını o ölçülere göre düzenler. Cahil insan töreye göre değil, menfaati gereği töreye uygun yaşamaya çalışır. Bilge insanda hüküm süren duygu mutluluktur. Cahil insanda hüküm süren duygu ise korkudur. Türk tefekküründe hayatını töreye göre bilgece yaşama gayreti içinde olan insan, Tanrı’nın desteğini alan, güvende hisseden ve mutluluğu daim olan kişidir.