OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANILI BİREYLERDE KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİNİN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARINDA KULLANIMI


Zengin Ç., Orak O. S.

KARADENİZ 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Sankt-Peterburg, Russia, 21 - 24 July 2023, pp.96-110

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sankt-Peterburg
  • Country: Russia
  • Page Numbers: pp.96-110
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), süreklilik gösteren, istenmeyen ve kabul edilmeyen obsesyonlar ve bu obsesyonların yarattığı kaygıyı azaltmak için tekrarlanan ve ritüeller şeklinde görülen kompulsiyonlarla tanımlanan bir bozukluktur. DSM-5’te obsesyon zorlayıcı ve istenmeyen olarak deneyimlenen tekrarlayan ve ısrarlı düşünceler, imgeler veya dürtüler, kompulsiyonlar ise kişinin bir saplantı karşısında yapmak zorunda hissettiği, tekrarlayan davranışlar veya zihinsel eylemler olarak tanımlanmıştır. Kabul ve kararlılık terapisi (ACT), obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılan modern bir bilişsel davranış terapisidir. OKB tedavisinde ACT, duygu ve düşüncelerin kabulü, düşünce ve duygulara hak ettiklerinden daha fazla önem vermeyerek güçsüzleştirmeyi öğrenme, farkındalık ve taahhüt edilen değerlere dayalı kavramların öğretilmesi ve uygulanması yoluyla takıntıların deneyimlendiği bağlamı ele almaya çalışır. Bu terapi, kişinin obsesyonlarını kontrol etmesi yerine, onları kabul etmesi ve değerler yolunda davranmasına odaklanmaktadır. OKB’nin tedavisinde ACT uygulaması hem obsesyonların oluşturduğu bilişleri hem de bu bilişsel deneyimlere verilen tepkileri hedeflemektedir. Psikiyatri hemşireleri, hastaların işlevsel düzeyde iyileşmeleri ve tedavi motivasyonlarını arttırmada etkili olabilecek girişimleri planlama ve uygulamada önemli bir konumdadır. Psikiyatri hemşireleri hastaların tedavi ve bakımında, terapist rollerinin gereği olarak, çeşitli terapi ekollerine dayanan terapileri kullanmaktadır. Yapılan çalışmalar, ACT müdahalelerinin, ACT beceri eğitimine sahip psikiyatri hemşireleri tarafından başarılı biçimde uygulandığını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Kabul ve Kararlılık Terapisi, Psikiyatri Hemşireliği, Obsesif Kompulsif Bozukluk