PEDAGOGICAL PROBLEMS AND PSYCHOLOGICAL FACTORS IN PIANO TEACHING OF UNDERGRADUATE ADULT STUDENTS


Creative Commons License

ozcan coskunsoy b., GÜDEK B., OZKAN V.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.13, no.1, pp.608-622, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study; Considering the characteristics of adult students in piano education; It is aimed to determine the methodologically theoretical foundations of professional piano education, the psychological characteristics of adult students, their pedagogical problems and the problems that adult students encounter. This is a descriptive research, in which qualitative data analysis techniques are used. The data was collected through the examination of various documents. Teaching piano to adult students presupposes a special organization of the educational process using certain techniques and methods aimed at achieving high creative results. The study of the psychophysiological characteristics of adult students made it possible to identify the main differences between the studied pedagogical process and the education of children in relation to it. With the analysis of the aims, objectives and features of initial piano education for adult learners, it was concluded that it is important to organize this process comprehensively and to develop theoretical and methodological support.
Bu çalışmada; piyano eğitimindeki yetişkin öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak; mesleki anlamda başlangıç piyano eğitiminin yöntemsel olarak teorik temellerinin, yetişkin öğrencilerin psikolojik özelliklerinin, pedagojik sorunlarının ve yetişkin öğrencilerin karşılaşmış oldukları problemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel veri analizi tekniklerinin kullanıldığı bu araştırma betimsel türdedir. Veriler çeşitli dokümanların incelenmesi yöntemiyle toplanmıştır. Yetişkin öğrencilere piyano öğretmek, yüksek yaratıcı sonuçlara ulaşmayı amaçlayan belirli teknikleri ve yöntemleri kullanarak eğitim sürecinin özel bir organizasyonunu öngörür. Yetişkin öğrencilerin psikofizyolojik özelliklerinin incelenmesi, çalışılan pedagojik süreç ile ilgili çocukların eğitimi arasındaki temel farkları belirlemeyi mümkün kılmıştır. Yetişkin öğrenciler için başlangıç piyano eğitiminin amaçlarının, hedeflerinin ve özelliklerinin analiziyle, bu sürecin kapsamlı bir şekilde organize edilmesinin, teorik ve metodolojik desteğin geliştirilmesinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.