Development of Innovative School Scale: Validity and Reliability Analysis


ASLAN H., KESİK F.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.22, no.4, pp.463-482, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 4
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.463-482
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

This paper aims to develop a Likert type scale which has the conditions of reliability and validity to evaluate the schools’ innovative capacity The sample of the research was applied to 350 selected teachers working in primary and secondary schools in Samsun. In data analysis process, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis were used and reliability coefficient was estimated. Results revealed that the scale was composed of 19 items under 3 sub-scales. These sub-scales were entitled as administrative support, innovative atmosphere, organizational impediments and total variance that these three subscales explained was found as 62.70%. The internal consistency of the scale was computed by using Cronbach Alpha and it was revealed that the results derived from this dataset had high reliability with the 0.85 reliability coefficient. As a result of this research, a valid and reliable scale which can be used to determine the perceptions of teachers about the innovative capacity of their schools was developed
Bu çalışmanın amacı okulların yenilikçilik düzeylerini (kapasitelerini) ölçmeyi hedefleyen geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış Likert tipi bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Samsun ilinde ilk ve ortaokullarda görev yapan 350 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış ve güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ölçek 19 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar, yönetsel destek, yenilikçi atmosfer, örgütsel engeller olarak adlandırılmış ve bu üç boyutun açıkladığı toplam varyans %62.70 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği Cronbach's Alpha iç tutarlık katsayısı kullanılarak hesaplanmış ve ölçeğin 0.85 güvenirlik katsayısıyla oldukça güvenilir olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sonucunda, öğretmenlerin okullarının yenilikçilik düzeylerine ilişkin algılarını belirlemek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir