Evaluation of the Efficacy of Nilotinib in the Experimental Enterocolitis Model Induced by Indomethacin in Rats in Comparison with Infliximab


Creative Commons License

Derviş Hakim G., Soytürk M., Aydın A. E., Ünlü Ş. M., Karaman M.

İstanbul Dermato-Gastro-Romatoloji Güncelleme Zirvesi 2022, İstanbul, Turkey, 17 - 19 June 2022, pp.58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract


Giriş-Amaç: Bu projenin amacı; ratlarda oluşturulacak IBH’na benzer deneysel kronik enterokolit modelinde tedavide

nilotinibin etkinliğini araştırmak ve etkisini anti-TNF ilaçlarla karşılaştırmaktır. Böylece tedavi seçenekleri kısıtlı, kronik

seyreden ve relapslar gösteren immünite ilişkili İBH’nda bu ilacın yeni bir tedavi alternatifi olup olamayacağı araştırılmıştır.

Yöntem: DEÜTF Deneysel Hayvan Laboratuarı’ndan sağlanan 28 adet Wistar Albino dişi rat 4 gruba ayrılmıştır. Sağlıklı

kontrol grubunda yer alan (grup 1, n:7) ratlara subkutan serum fizyolojik verilmiştir. Kontrol grubu (grup 2, n:7) ratlara,

subkutan indometazin sonrası tedavi verilmemiştir. İndometazin grubuna 7. güne dek, sağlıklı kontrol grubuna 10.

güne kadar plasebo serum fizyolojik orogastrik tüp yolu ile verilmiştir. Diğer gruplardan birine (grup 3, n: 7) subkutan

indometazin ile aynı gün başlanacak şekilde 10. güne dek nilotinib 20mg/kg dozdan ikiye bölünmüş dozlar şeklinde

orogastrik tüp yolu ile verilmiştir. Gruplardan bir diğerine de (grup 4, n:7) subkutan indometazin ile aynı gün tek doz

infliksimab 5mg/kg olacak şekilde subkutan yolla ve 10. güne kadar plasebo serum fizyolojik orogastrik yolla verilmiştir.

Bulgular: İndometazin grubunda yer alan ratlardan ikisi, 6. günün sabahı, kafesinde ölü olarak bulundu. Bu ratlardan

otopsi yapılamadı. İndometazin grubunda yer alan diğer ratların, aşırı kilo vermesi ve genel durumlarının bozulması

nedeniyle, 7. günde eter anestezisi altında doku ve kan örnekleri alınarak, dekapitasyon yapıldı. Abdominal kavite

orta hat kesisi ile açıldıktan sonra, ince ve kalın barsakları tümüyle çıkarıldı. İnfliksimab grubunda yer alan ratlardan

ikisinin, nilotinib grubunda yer alan ratlardan birinin ve indometazin grubunda yer alan ratlardan ikisinin barsaklarının

yapışık olduğu gözlendi. Tüm grupların, negatif kontrol grubuyla arasında makroskobik skor, mikroskobik skor, PDGFR-A,

PDGFR-B açısından anlamlı fark saptandı. Kalın barsaktaki mikroskobik skor ve PDGFR-B skoru açısından Grup-1 ve

Grup-2 arasında anlamlı fark saptanmadı. İnce barsak ve kalın barsaktaki mikroskobik skor açısından Grup-1 ve Grup-3

arasında anlamlı fark saptanmadı.

Tartışma: Ratlarda İndometazin ile oluşturulan deneysel enterokolit modelinde nilotinib’in mukoza iyileştirici etkisi

olmadığı görülmüştür. Hem makroskobik hem de mikroskobik patolojik skorlar üzerine nilotinib anlamlı bir değişikliğe

neden olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: rat, enterokolit, PDGFR, nilotinib, infliksimab