ANALYSIS OF PROSPECTIVE PRESCHOOL TEACHERS’ METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES: OMÜ SAMPLE


GÜRAL M., BABA ÖZTÜRK M.

Turkish Studies (Elektronik), vol.11, no.19, pp.107-132, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 19
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.107-132
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The objective of this study is to analyze prospective preschool teachers’ metacognitive awareness levels in terms of various variables such as gender, level of class, education status of parents, having preschool education, individual innovativeness levels andcharacteristics. 285 prospective teachers studying at Ondokuz Mayıs University Faculty of Education Department of Preschool teaching participated in the study. The data of the study were collected through “Metacognitive Awareness Inventory” developed by Schraw and Dennison (1994) and adapted into Turkish by Akın, Abacı and Çetin (2007), “Individual Innovativeness Scale” developed by Hurt, Joseph and Cook (1977) and adapted into Turkish by Kılıçer and Odabaşı(2010) and “Demographic Form” developed by the researchers. As well as descriptive statistics such as arithmetic mean and standard deviation, unrelated samples t test, variance analysis and correlation analysis were used in the analysis of the data. The results of the study showed that prospective preschool teachers had high metacognitive awareness levels. While prospective teachers’ metacognitive awareness levels did not show significant difference in terms of gender, level of class, education status of parents and having preschool education; they were different in terms of the variable of individual innovativeness levels and individual innovativeness characteristics. The results obtained were interpreted in the light of literature and various suggestions were made
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının biliş ötesi farkındalık düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumu, okul öncesi eğitim alma, bireysel yenilikçilik özellikleri ve düzeyleri gibi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Tarama modelinde hazırlanan çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören 285 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmanın verileri, Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilip Akın, Abacı ve Çetin (2007) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Bilişötesi Farkındalık Envanteri", Hurt, Joseph ve Cook (1977) tarafından geliştirilip Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Bireysel Yenilikçilik Ölçeği" ve araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimleyici istatistiklerin yanı sıra ilişkisiz örneklemler t testi, varyans analizi ve korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının biliş ötesi farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının biliş ötesi farkındalık düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi, anne baba eğitim durumu ve okul öncesi eğitim alma değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermezken bireysel yenilikçilik düzeyleri ve özellikleri açısından anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, literatür ışığında yorumlanmış ve çeşitli öneriler getirilmiştir