Development of the Academic Perfectionism Scale


ODACI H., KALKAN M., ÇİKRIKCİ Ö.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.353-366, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to develop a measurement tool that will enable the evaluation of academic perfectionism among university students. 352 university students aged between 17 and 30 participated in the study (M age = 20.03, SD age = 1.74). The exploratory factor analysis yielded a three-factor structure that accounts for 52.36% of the total variance. Confirmatory factor analysis revealed acceptable fit indices. Item total correlation values and 27% upper and lower group differences were invstigated. The reliability of the APS was examined by the internal consistency coefficient. Finally, the relationship between academic perfectionism and general perfectionism is examined. Accordingly, there is a significant relationship between academic perfectionism and general perfectionism. Thus, the APS was developed with a three-factor structure consisting of thirteen items. In conclusion, it can be argued that APS is a valid and reliable measurement tool to evaluate academic perfectionism in university students
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri arasında akademik mükemmeliyetçiliğin değerlendirilmesini olanaklı kılacak bir ölçme aracı geliştirmektir. Yaşları 17 ile 30 arasında değişen 352 üniversite öğrencisi çalışmaya katılmıştır (Xyaş = 20.03, SSyaş = 1.74). Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin (AMÖ) faktör yapısını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analiz sonucunda toplam varsayın %52.36'sını açıklayan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen üç faktörlü yapı doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmış ve uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Madde toplam korelasyon değerleri ve %27'lik alt-üst grup farkları belirlenerek ölçme aracının madde analizi gerçekleştirilmiştir. AMÖ'nün güvenirliği iç tutarlık katsayısı ile incelenmiştir. Ölçek geliştirme sürecinde son olarak akademik mükemmeliyetçilik ile genel mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna göre, akademik mükemmeliyetçilik ile genel mükemmeliyetçilik arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Böylece, on üç maddeden oluşan üç faktörlü bir yapıya sahip AMÖ geliştirilmiştir. mükemmeliyetçiliğin değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir