THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATIONAL LANGUAGE USED BY SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS ' LEVELS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT


Creative Commons License

H. B., GÜNDÜZ Y.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.22, no.86, pp.391-424, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

School administrators should use a language that motivates teachers and increases teachers' commitment to the school. In this context, the aim of the research is to reveal the relationship between the motivational language used by school administrators and the organizational commitment of teachers according to teacher perceptions. Relational survey model was used in the research. The target population of the research consists of 1457 teachers working in kindergartens, primary and secondary schools and high schools in Fatsa and Korgan districts of Ordu province in the 2019-2020 academic year. The sample of the research consists of 546 teachers selected from the target population by random sampling method. Motivational Language Scale and Organizational Commitment Scale were used to obtain the research data. Percentage, frequency, “t” test, ANOVA, Scheffe test, correlation and regression techniques were used in the analysis of the data. In regard to the results of the research, in the sub-dimensions of the motivational language scale, "guiding language", "encouraging language", and "ownership language", teachers generally stated that administrators utilize motivational language at a high level. In the "emotional commitment" and "continuance commitment" sub-dimensions of the Organizational Commitment Scale, teachers' commitment to their schools was high, while their "normative commitment" was midlevel. A positive and moderately significant relationship was found between the sub-dimensions of the Motivational Language Scale, "perlocution", "illocution", and "locution" and the sub-dimensions of the Organizational Commitment Scale, "emotional commitment", "continuance commitment", and "normative commitment". It was revealed that Motivational Language Scale sub-dimension scores significantly predicted organizational commitment scale sub-dimension scores.
Okul yöneticileri, öğretmenleri motive edici ve okula bağlılıklarını artırıcı bir dil kullanmalıdırlar. Bu bağlamda yapılan araĢtırmanın amacı, öğretmen algılarına göre, okul yöneticilerinin kullandıkları motivasyonel dilin, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile olan iliĢkisini ortaya koymaktır. AraĢtırmada, iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Ordu ili Fatsa ve Korgan ilçelerinde resmi düzeyde faaliyet gösteren anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerde çalıĢan 1457 öğretmen oluĢturmaktadır. Örneklemi ise, evrenden tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 546 öğretmen oluĢturmaktadır. AraĢtırma verilerinin elde edilmesinde Motivasyonel Dil Ölçeği ile Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde, yüzde, frekans, “t” testi, ANOVA, Scheffe testi, korelasyon ve regresyon teknikleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucuna göre, “motivasyonel dil ölçeği”, “yönlendirici dil”, “cesaret verici dil” ve “aitlik oluĢturucu dil” alt boyutlarında, öğretmenler genel olarak, yöneticilerin yüksek düzeyde motivasyonel dil kullandıklarını ifade etmiĢlerdir. Örgütsel Bağlılık Ölçeği, “duygusal bağlılık” ve “devam bağlılığı” alt boyutlarında öğretmenlerin okullarına karĢı bağlılıkları yüksek iken “normatif bağlılıkları” orta düzeyde olmuĢtur. “Motivasyonel Dil Ölçeği”, “etki söz”, “edim söz” ve “düz söz” alt boyutu ile “Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, “duygusal bağlılık”, “devam bağlılık” ve “normatif bağlılık” boyutları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Motivasyonel Dil Ölçeği alt boyut puanlarının örgütsel bağlılık ölçeği alt boyut puanları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüĢtür.