Examination of relationship between level of hearing and written language skills in 10-14-year-old hearing impaired children


TURĞU N., KARLIDAĞ T., BAŞAR F., YALÇIN Ş., KAYGUSUZ İ., KELEŞ E., ...More

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, vol.25, no.1, pp.32-38, 2015 (Scopus) identifier identifier identifier

Abstract

Objectives: This study aims to review the relationship between written language skills and factors which are thought to affect this skill such as mean hearing loss, duration of auditory deprivation, speech discrimination score, and pre-school education attendance and socioeconomic status of hearing impaired children who attend 4th-7th grades in primary school in inclusive environment. Patients and Methods: The study included 25 hearing impaired children (14 males, 11 females; mean age 11.4±1.4 years; range 10 to 14 years) (study group) and 20 children (9 males, 11 females; mean age 11.5±1.3 years; range 10 to 14 years) (control group) with normal hearing in the same age group and studying in the same class. Study group was separated into two subgroups as group 1a and group 1b since some of the children with hearing disability used hearing aid while some used cochlear implant. Intragroup comparisons and relational screening were performed for those who use hearing aids and cochlear implants. Intergroup comparisons were performed to evaluate the effect of the parameters on written language skills. Results: Written expression skill level of children with hearing disability was significantly lower than their normal hearing peers (p=0.001). A significant relationship was detected between written language skills and mean hearing loss (p=0.048), duration of auditory deprivation (p=0.021), speech discrimination score (p=0.014), and preschool attendance (p=0.005), when it comes to socioeconomic status we were not able to find any significant relationship (p=0.636). Conclusion: It can be said that hearing loss affects written language skills negatively and hearing impaired individuals develop low-level written language skills compared to their normal hearing peers.
Amaç: Bu çalışmada ilköğretimde kaynaştırma ortamında 4.-7. sınıfa devam eden işitme engelli çocukların yazılı dil becerileri ve bu beceri üzerinde etkisi olduğu düşünülen işitme kaybı ortalaması, işitsel yoksunluk süresi, konuşmayı ayırt etme skoru, okul öncesi eğitim alma durumu ve sosyoekonomik durum gibi etkenler arasındaki ilişki incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 25 işitme engelli çocuk (14 erkek, 11 kız; ort. yaş 11.4±1.4 yıl; dağılım 10-14 yıl) (çalışma grubu) ile aynı sınıfta eğitim gören, aynı yaş grubunda normal işiten 20 çocuk (9 erkek, 11 kız; ort. yaş 11.5±1.3 yıl; dağılım 10-14 yıl) (kontrol grubu) dahil edildi. İşitme engelli çocukların bazıları işitme cihazı, bazıları koklear implant kullandığı için çalışma grubu grup 1a ve grup 1b olarak iki alt gruba ayrıldı. Grup içi karşılaştırmalar ve ilişkisel tarama, işitme cihazı ve koklear implant kullananlar için yapıldı. Değişkenlerin yazılı dil becerileri üzerine etkisini değerlendirmek için gruplar arası karşılaştırmalar yapıldı. Bulgular: İşitme engelli çocukların yazılı anlatım beceri düzeyi, normal işiten akranlarından anlamlı olarak düşük idi (p=0.001). Yazılı dil becerileri ile işitme kaybı ortalaması (p=0.048), işitsel yoksunluk süresi (p=0.021), konuşmayı ayırt etme skoru (p=0.014), okul öncesi eğitim alma durumu (p=0.005) arasında anlamlı ilişki bulunmasına rağmen, sosyoekonomik durum arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p=0.636). Sonuç: İşitme kaybının yazılı dil becerisini olumsuz etkilediği ve işitme kaybı olan bireylerin normal işiten akranlarından daha düşük düzeyde yazılı dil becerisi geliştirdikleri söylenebilir.