SOCIOLINGUISTIC APPROACH TO FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE CONTEXT OF MULTILINGUISM AND MULTICULTULTIRALISM


GÜNDAY R.

Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, pp.313-330, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 10
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.313-330
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to examine the sociolinguistic dimension of foreign language teaching in the context of multilingualism and multiculturalism. A Common European Framework of Reference for Languages improved by the European Union and the approach adopted by the union are the basis of this study. Instead of the approach of teaching the structural rules of language through traditional methods on the basis of the standard language, an action-oriented approach influenced by sociolinguistic which evaluates the language as a social phenomenon relative to external factors based on the relation with language-society, focuses on the teaching the dimension of application of language. In the past, we needed more for a foreign language communication in the context of written texts, but after the industrial revolution due to the increase of trades and travels, it developed day by day, the communication in a verbal language has gained importance in a foreign language learning-teaching. Recently, the development of transportation facilities and technological communication tools have further increased the communication in a verbal language. As a result, in the past only teaching of standard written language in language teaching was sufficient. Besides the standard language, teaching of language sections of different social groups and regional language variables have become a necessity. The ability to understand and use language in various social contexts should be the main objective of foreign language learning-teaching. By using target language more widely and appropriately, foreign language learners can interact, communicate successfully and perform mutually with different people and communities from different cultures
Bu çalışmada, çok dillilik ve çok kültürlülük bağlamında yabancı dil öğretiminde toplumdilbilimsel boyut irdelenmeye çalışılmıştır. Avrupa Konseyi'nin geliştirdiği Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ve benimsediği yaklaşım çalışmaya dayanak oluşturmuştur. Geleneksel yöntemlerdeki dilin yapısal kurallarının ölçünlü (standart) dile bağlı kalınarak öğretilmesi yaklaşımı yerine, dil-toplum ilişkisinden hareketle dili dış etkenlerle bağıntılı toplumsal bir olgu olarak değerlendiren toplumdilbilimden etkilenerek dilin kullanım boyutunun öğretimi üzerinde duran Eylem Odaklı Yaklaşım benimsenmiştir. Geçmiş dönemlerde yabancı dilde iletişime daha çok yazılı metinler bağlamında gereksinim duyulurken, sanayi devriminden sonra ticaretin gelişmesi ve seyahatlerin artmasıyla sözlü dilde iletişim de yabancı dil öğretimi/öğreniminde önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde ulaşım olanaklarının ve teknolojik iletişim araçlarının gelişimi sözlü dilde iletişimi daha da artırmıştır. Buna bağlı olarak geçmişte yabancı dil öğretiminde sadece ölçünlü yazı dilinin öğretimine yer verilmesi yeterli bulunurken günümüzde ölçünlü dilin yanında farklı toplumsal kesimlerin dil kesitleri ve bölgesel dil değişkenlerinin de öğrenilmesi bir gereksinim hâline gelmiştir. Dili çeşitli toplumsal bağlamlar içerisinde anlayabilme ve kullanabilme öğretimi/öğreniminin temel amacı olmalıdır. Yabancı dil öğrenenlerin hedef dili daha yaygın ve uygun bir şekilde kullanarak farklı kişi ve topluluklarla, bir başka deyişle farklı kültürden insanlarla başarılı iletişim, etkileşim ve ortak eylem gerçekleştirebilmeleri açısından dilbilgisel yetilerle birlikte toplumdilbilimsel yetilerinin de geliştirilmesi oldukça önemlidir