Using the Generative Learning Model in Classical Guitar Training: The Case of Agustin Barrios Mangoré La Catedral Murat GÖK1


GÖK M.

Konservatoryum, vol.9, no.2, pp.321-344, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.26650/cons2022-1190628
  • Journal Name: Konservatoryum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.321-344
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

The Generative Learning Model (GLM) is a blending field whose theoretical basis is based on neural research, the structure of knowledge, and cognitive development, and which focuses on selecting learner-centered, creative teaching activities that are appropriate for the learner. This research aims to reveal the factual and practical aspects of using the Generative Learning Model, as a learning strategy in classical guitar training, with an interdisciplinary approach. In the research, the descriptive survey model was used to reveal the factual contexts of the model. In adapting the model to classical guitar tarining, the second movement of Agustin Barrios Mangoré’s work titled La Catedral, was chosen. As a result of the research, 15 different exercise patterns were produced for the La Catedral Andante Religioso movement. These patterns are produced based on the Generative Learning Model for different technical problems, such as rhythmic consistency, arpeggiation, positioning of the right hand in shifting position, and revealing the melodic line in classical guitar. The data obtained from the research revealed that the Generative Learning Model can be adapted to classical guitar training. As a result, the model can offer effective and creative learning strategies, especially for difficult-to-learn technical passages in instrument education.
Üretken Öğrenme Modeli, teorik temeli sinirsel araştırmalara, bilginin yapısıyla ilgili araştırmalara ve bilişsel gelişime dayanan ve öğrenen için uygun, öğrenen merkezli, yaratıcı öğretim etkinliklerinin seçilmesine odaklanan bir harmanlama alanıdır. Bu araştırma, eğitim bilimleri disiplini içeresinde tanımlanan Üretken Öğrenme Modelinin müzik eğitiminde disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınarak klasik gitar eğitiminde bir öğrenme startejisi olarak kullanımının olgusal ve pratik yönünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada Üretken Öğrenme Modelinin olgusal bağlamlarının ortaya konması için nitel araştırma yöntemlerinden doküman tarama ve doküman analizi yöntemleri kullanılmıştır. Üretken Öğrenme Modelinin klasik gitar eğitimine uyarlanması aşamasında ise ulusal ve evrensel klasik gitar repertuvarının başat eserlerinden olan Agustin Barrios Mangoré’nin La Catedral başlıklı eserinin ikinci bölümü seçilmiştir. Araştırma sonucunda Üretken Öğrenme Modelinin uygulanmaya çalışıldığı La Catedral, Andante Religioso bölümü için 15 farklı çalışma varyasyonu/paterni üretilmiştir. Bu paternler klasik gitarda ritmik tutarlılık, arpejleme, pozisyon geçişlerinde sağ elin konumlandırılması, tını, melodik çizginin ortaya çıkarılması gibi farklı teknik sorunlara yönelik Üretken Öğrenme Modeline dayalı olarak üretilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler Üretken Öğrenme Modelinin klasik gitar özelinde çalgı eğitimine adapte edilebilir olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre Üretken Öğrenme Modelinin özellikle öğrenilmesi güç teknik pasajlar için etkili öğrenme stratejileri sunabileceği düşünülmektedir.