INVESTIGATION OF SPORTS EDUCATION STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SPORT LEADERSHIP POWER


Creative Commons License

İSLAM A., TUNÇ T., ÇON M.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.0, no.35, pp.35-66, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to determine sports education students’ perceptions of sport leadership power. This was a cross-sectional study. Study sample consisted of students of Faculties of Sports Sciences and those of Academies of Physical Education and Sports in the 2017/2018 academic year. 1433 students participated in the study. In data analysis, nonparametric statistical methods were used because the assumption of normal distribution of dependent (continuous) variables was not met. The Mann-Whitney U test was used to compare two groups while Kruskal-Wallis H was used to compare more than two groups. Participants’ perceptions of sport leadership power differed significantly by gender, age, class, parents’ place of residence, number of siblings, department and university. The findings were discussed and explicated according to their significance level. We believe that this study will contribute to the literature on perception of sport leadership power, which has been understudied.
Bu araştırma, spor eğitimi alan öğrencilerin Sporda Liderlik Gücü algılarınıortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki buaraştırma, Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi veSpor Yüksekokullarında 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim görenöğrenciler arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 1433 öğrencikatılmıştır. Verilerin analizinde bağımlı (sürekli) değişkenlerin normaldağılım varsayımı karşılanmadığı için parametrik olmayan istatistikselyöntemlerden; iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U, ikiden çokgrup karşılaştırmalarında ise Kruskall Wallis H testi uygulanarak sonuçlarelde edilmiştir. Araştırmada, Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ileBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerinsporda liderlik gücü algısı alt boyutları açısından cinsiyet, yaş, sınıf, aileninyaşadığı yer, kardeş sayısı, bölüm ve öğrenim görülen üniversiteye göreistatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bulgular önemderecesine göre tartışılmış ve yorumlanmıştır. Bu çalışmanın özelde; çokaz olan Sporda Liderlik Gücü Algısı araştırmalarının geliştirilmesinde alanaçok daha fazla katkı yapacağı düşünülmektedir.