Türkiye’de Bütünleşik Havza Yönetimi Yaklaşımı ve Uygulamaları


Creative Commons License

Şimşek A., Selen Ö., Özkoç H. S., Bakan G.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, vol.1, pp.66-71

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66-71
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

-Bütün canlılar.için en· önemli doğal kaynaklardan biri sudur. Su, yerküredeki tüm yaşam 

formlarının tek dayanağı olmasının yanısıra, sürdürdüğümüz ekonomik ve sosyal yaşama da etki eden 

en önemli faktördür. Sanayileşmiş ülkelerde yaşayanlar için suyun var/ığı sıradan ve alışılmış olsa 

da, sanılanın aksine sınırlı bir kaynaktır. Mevcut su kaynakları hızla kirlenmektedir. Su 

kaynaklarının miktar ve kalite bakımından kötüleşmesinde etkili olan sebeplerin başlıcaları; hızlı 

nüfus artışı, tarımda sulamaya geçiş, iklim değişikliği ve sanayileşmedir. Su yönetimi; su 

kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve kul/anılması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu çerçevede su kaynakları yönetimi açısından günümüzde gelişen yaklaşım, kaynak 

yönetiminin havza bazında ve diğer doğal kaynaklarla "bütünleşik" biçimde gerçekleştirilmesidir. Su 

kaynakları üzerindeki artan tüketim talepleri, kaynaklardan yararlananlara eşit fırsatlar ve 

yararlar sağlayacak şekilde sürdürülebilir özelliklere sahip  olması  havzaların  kaynaktan  

başlayarak  bir bütünlük  içerisinde ele alınmasını,  havzadaki  mevcut  kirletici  kaynaklarının 

değerlendirilmesini, diğer bir ifade ile "bütünleşik havza planlaması" yapılmasını 

gerektirmektedir. Bu çalışmada, bütünleşik havza yönetiminin uygulanabilirliği, amaç ve hedefleri 

üzerinde durulmuş; ülkemizde bulunan 25 nehir havzasına, özellikle Orta Karadeniz Bö/gesi'nde 

bulunan Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarına Orman ve Su işleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından uygulanan ve uygulanması planlanan yönetim stratejilerinin AB Su Çerçeve 

Direktifi (SÇD) ne göre değerlendirilmesi sağ/anmıştır.


Anahtar Kelimeler: Bütünleşik havza yönetimi, Karadeniz, Kızılırmak Havzası, Yeşilırmak Havzası.