The Effect of Vestibular Rehabilitation on Static and Dynamic Balance Scores in Patients with Bilateral Vestibulopathy


Creative Commons License

ÇULHAOĞLU B., ERBEK S., ÖZLÜOĞLU L. N.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, vol.29, no.4, pp.271-275, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Bilateral vestibulopathy is a rare, heterogeneous, chronic disease with different etiologies. Bilateral vestibulopathy is one of the most common causes of postural imbalance and falls, especially in the elderly. The aim of the study is to investigate the effect of vestibular rehabilitation in patients diagnosed with bilateral vestibulopathy. Material and Methods: Seventeen patients diagnosed with bilateral vestibulopathy were included in our study. In the vestibular system evaluation of all patients, the ear nose throat examination was made with appropriate vestibular tests based on Barany’s criteria, and the diagnosis of vestibulopathy was made. Videonystagmography was used for vestibular tests. Static and dynamic balance were evaluated with the SportKAT 3000 device. After initial evaluation, the patients were included in the vestibular rehabilitation program. The vestibular rehabilitation program was conducted in the form of one-toone for 2 days a week for 4 weeks. After vestibular rehabilitation program was completed, static and dynamic balance scores were compared with initial results. Results: 17 people included in the study, 15 were female and 2 were male, with a mean age of 66.18±12.69 years. Before and after the one-month rehabilitation program of the subjects included in the study were compared. The decrease in static and dynamic balance scores after vestibular rehabilitation was found statistically significant (p<0.001). Conclusion: It was proved that vestibular rehabilitation program in patients with bilateral vestibulopathy was effective and it was observed that there was an improvement in static and dynamic balance scores
Amaç: Bilateral vestibülopati, farklı etiyolojilere sahip, nadir görülen, heterojen, kronik bir hastalıktır. Bilateral vestibülopati, özellikle yaşlılarda postüral dengesizlik ve düşmenin en sık görülen nedenlerindendir. Bu çalışmanın amacı; bilateral vestibülopati tanısı almış hastalarda vestibüler rehabilitasyonun etkinliğini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya bilateral vestibülopati tanısı almış 17 hasta dâhil edilmiştir. Tüm hastaların bilateral vestibülopati tanısı Barany kriterlerine göre konulmuştur. Vestibüler sistemi değerlendirmek için videonistagmografi cihazı kullanılmıştır. Statik ve dinamik denge, SportKAT 3000 cihazı ile değerlendirilmiştir. İlk değerlendirmeler yapıldıktan sonra hastalar vestibüler rehabilitasyon programına alınmıştır. Vestibüler rehabilitasyon programı 4 hafta süresince haftada 2 gün uzman odyolog eşliğinde bire bir şeklinde tamamlanmıştır. Vestibüler rehabilitasyon programı sonrası statik ve dinamik denge skorları rehabilitasyon öncesi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmaya dâhil olan 17 hastadan 15’i kadın, 2’si erkek olup, yaş ortalaması 66,18±12,69’dur. Çalışmaya dâhil edilen olguların 1 aylık rehabilitasyon programı öncesi ve sonrasında yapılan değerlendirmeler karşılaştırıldığında, vestibüler rehabilitasyon sonrasında statik ve dinamik denge skorlarında elde edilen düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Sonuç: Bilateral vestibülopatisi olan hastalarda uygulanan vestibüler rehabilitasyon programı etkin olup, statik ve dinamik denge skorlarında iyileşme olduğu görülmüştür.