Investigation of Green Buying Behavior in the Context of an Extended ValueAttitude-Behavior Model


Creative Commons License

YILMAZ M. K., AYTEKİN R. İ.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.439-465, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, indirect effects of environmental consciousness (value) on green product purchasing behavior through environmental attitudes (attitudes towards environmental problems and eco-social benefits) were investigated in the context of value-attitude-behavior model. At the same time, the effects of reference groups (informative, utilitarian and value-expressive), green product information and green product quality on the green product purchasing behavior were examined. The sample of the study consists of 550 consumers aged 18 and over, living in Samsun, selected by the convenience sampling method. As a result of the study, it was concluded that environmental awareness has an indirect effect on green product purchasing behavior through environmental attitudes and that reference groups, green product information and product quality also have an impact on green product purchasing behavior. In addition, Kruskall-Wallis test was used to examine the significance of the differences between the demographic features of the generations on the variables desired to be observed in the research. Consequently, it was observed that there was a statistically significant difference at environmental consciousness value and attitudes towards eco-social benefits in terms of generations.
Bu çalışmada değer-tutum-davranış modeli bağlamında çevre bilincinin(değer), çevresel tutumlar (çevre sorunlarına ve eko-sosyal faydalara yönelik tutumlar) üzerinden yeşil ürün satın alma davranışına(davranış) olan dolaylı etkileri araştırılmıştır. Aynı zamanda, referans gruplarının (bilgilendirici, faydacı ve değer ifade eden üç tür etki), yeşil ürün bilgisinin ve yeşil ürün kalitesinin, yeşil ürün satın alma davranışı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş, Samsun ilinde yaşayan, 18 yaş ve üzeri 550 tüketici oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda çevre bilincinin, yeşil ürün satın alma davranışı üzerinde çevresel tutumlar aracılığıyla dolaylı; referans grupların, yeşil ürün bilgisinin ve ürün kalitesinin ise yeşil satın alma davranışı üzerinde doğrudan etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca demografik özelliklerden kuşakların, araştırmada gözlenmek istenen değişkenler üzerindeki farklılıkların anlamlılıklarının incelenmesi amacıyla Kruskall-Wallis testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, tüketici kuşakları açısından, çevre bilinci değerinde ve eko-sosyal faydalara yönelik tutum değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.