Abtract Education Satisfactıon of Nursing Students and Influencing Factors


ÖZDELİ KARA A., BABUR S.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.9, no.1, pp.2-8, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Introduction: Student-centered education, education satisfaction, expectations are important in quality education systems. Objectives: This study is conducted to determine the education satisfication of nursing students and thefactor levels influencing this. Methods: Sample of the research is formend by 284 students in Nursing Department of Ondokuz Mayıs University Health College between spring semester 2013- 2014. Data are collected using personal form and Student Satisfaction Scale - Short Form. Data analysis in SPSS 16 program average, percentage calculations with one-way ANOVA and t-test was performed. Results: Research students participating in the average age of 20.42 ± 1.96, 75.4% female, 33.1% of the first class students, 51.1% of nursing department is satisfied, 38.7% of the school is satisfied and 54.1% of academic success are good perceived as stated. SSS-SF taken from the total average score is determined as 167.56 ± 40.59, lower size item with the highest mean score of 3.24 ± 0.82 with the teaching staff size has been received. This was followed; school administration (3.20 ± 0.82), participation in decision making (3.19 ± 0.84), the quality of education and training (3.10 ± 0.87), scientific, social and technical facilities (3.08 ± 082) was followed. Conclusions: Research results have a medium level of satisfaction of the students and highest point average among scale sub-dimensions is the academic lecturers
Kaliteli ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında eğitimin odak noktasında bulunan öğrencinin kuruma ilişkin tutumu, memnuniyeti,beklentileri önemlidir. Amaç: Araştırma, bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin doyumunu belirlemek amacıylatanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2013- 2014 bahar yarıyılında Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSamsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde öğrenim gören 284 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafındanhazırlanan 20 soruluk anket ve 'Öğrenci Doyum Ölçeği- Kısa Form (ÖDÖ-KF)' yardımı ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 16 paketprogramında ortalama, yüzdelik, tek yönlü varyans analizi ve t testi ile yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşortalaması 20.42 ± 1.96, %75.4'ü bayan, %33.1'inin hemşirelik 1. Sınıf öğrencisi, %51.1'i hemşirelik bölümünden memnun olduğunu,%38.7'si okuldan memnun olduğunu ve %54.1'i akademik başarı durumlarını iyi olarak algıladıklarını ifade etmişlerdir. ÖDÖ-KF'danalınan toplam ortalama puan 167.56 ± 40.59 olarak saptanırken, alt boyut madde puan ortalaması en yüksek olan 3.24 ± 0.82 ile öğretimelemanları alt boyutu olmuştur. Bunu sırasıyla; okul yönetimi (3.20 ± 0.82), kararlara katılım (3.19 ± 0.84), eğitim öğretimin niteliği (3.10 ±0.87), bilimsel sosyal ve teknik olanaklar (3.08 ± 082) izlemiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin doyumunun orta düzeyde olduğuve en yüksek puan ortalamasının öğretim elemanlarına ilişkin alt boyuta ait olduğu belirlenmiştir.