Five Factor Personality Traits as Predictors of Inter-personal Relationship Styles among University Students


ÇELİK A. K., TOPKAYA N.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.16, pp.138-159, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The study aims to investigate the relationships between personality traits and interpersonal relation styles of university students. The research was carried out on 275 (163 female, 112 male) undergraduate students attending Atatürk University Kazim Karabekir Education Faculty in various departments. Five Factor Personality Inventory and Interpersonal Relationships Styles Scale were used for collecting data within the scope of the research. Pearson Corelation Analysis and Multiple Stepwise Regression Analysis were used to analyze the data. According to the research results there were significant positice relationship between university students' openness, agreeableness, extraversionness, concienciousness personality traits and nutritional relationship style and there were significant positive relationship between neuroticism and extraversion personality traits and inhibitor relationship style. The results indicated openness and extraversionness were significant positive predictors of nutritional relationship style. Moreover, the results of the study revealed that concienciousness and agreeableness personality traits were negative predictors of the inhibitor relationship style while, extraversionness was positive predictor.
Bu araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile kişilerarası ilişki tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenimine devam etmekte olan 275 (163 kadın, 112 erkek) lisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla Beş Faktör Kişilik Envanteri ve Kişilerarası İlişki Tarzları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson Koreleasyon Analizi ve Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin yaşantıya açıklık, yumuşak başlılık, dışadönüklük ve özdenetim kişilik özellikleri ile besleyici ilişki tarzı arasında; nevrotiklik ve dışadönüklük kişilik özellikleri ile ketleyici ilişki tarzı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda yaşantıya açıklık ile dışadönüklük kişilik özelliklerinin besleyici ilişki tarzının anlamlı pozitif birer yordayıcısı olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen bir başka bulguya göre ise üniversite öğrencilerinin özdenetim ve yumuşak başlılık kişilik özelliklerinin ketleyici ilişki tarzının negatif, dışadönüklük kişilik özelliğinin ise pozitif anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.