Examining Basic Education Department of Prospective Teachers’ Empathic Tendencies in Terms of Different Variables


BORAN G., ARCAGÖK S., ŞAHİN Ç., ÇETİN Ş.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.26, pp.1-14, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Abstract:The purpose of this research is to examine the empathic tendencies of pre-service teachers studying in the department of primary education according to several variables. Survey model was used in the research. The population of the research consists of the pre-service teachers studying in the department of primary education at the Faculty of Education at Çanakkale Onsekiz Mart University in 2017-2018 academic year. "Empathic Tendency Scale" was conducted to collect the data. Mann-Whitney U test, which is one of the non-parametric tests, was used. Besides, percentage (%), arithmetic mean ( ) and standard deviation (Sd) values are the other analytic techniques used in the data analysis. The analysis of the research data revealed that “gender” and “class” variables influence pre-service teachers’ empathic tendencies while the “department” variable does not.
Bu araştırmanın amacı temel eğitim bölümünde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının empatikeğilimlerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanınevrenini 2017 - 2018 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel EğitimBölümü’nde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Empatik EğilimÖlçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde non parametrik testlerden Mann-Whitney U testikullanılmıştır. Ayrıca yüzde (%), frekans (f), aritmetik ortalama ( ) ve Standart Sapma (Ss) değerleri de verianalizinde kullanılan diğer analiz teknikleridir. Elde edilen araştırma bulguları sonucunda temel eğitimbölümündeki öğretmen adaylarının empatik eğilimlerini belirlemede cinsiyet ve sınıf değişkeninin etkili olduğusaptanmıştır. Buna karşın anabilim değişkeninin öğretmen adaylarının empatik eğilimlerini belirlemede etkili birdeğişken olmadığı ortaya çıkmıştır.