University students’ perceptions on foreign language learning: the case of a state university


Creative Commons License

EKMEKÇİ E.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.17, pp.1-13, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Students’ perceptions about a foreign language is closely related to their foreign language learning desires, aims, needs, prejudices, and learning environments. It is clear that knowing foreign language learners' perceptions towards foreign languages will make foreign language teachers and researchers more informed and equipped. Research has shown that one of the most important problems encountered in learning foreign languages is the lack of motivation. Therefore, it is thought that there is a connection between foreign language perceptions, attitudes, beliefs, foreign language perspectives and motivations of students. In this context, the present study aims to reveal the university students’ perspectives about foreign languages in Turkey. A total of 200 students studying in preparatory and first year classes at different undergraduate programs of a state university participated in the study in the 2016-2017 academic year. The collected data based on the Likert type questionnaire were analyzed through descriptive statistics in the SPSS 20 program. The survey, which consists of five dimensions, aims to find out students’ general views about foreign languages, their perceptions of the native language use in foreign language learning, their perspectives on basic language skills, and their attitudes towards the foreign language learning. As a result of the research, it was found that the vast majority of the university students have a positive view towards the foreign languages in general, they tend to use Turkish language as much as possible in the foreign language learning process, and they attach importance to the language learning motivation. In addition to these, it has been determined that students are prejudiced against speaking and writing skills in foreign languages and developed a negative viewpoint. Moreover, it was revealed that over half of the students who participated in the survey had external motivation to learn a foreign language.
Öğrencilerin yabancı dile bakışları; yabancı dil öğrenme istekleri, amaçları, ihtiyaçları, önyargıları veöğrenme ortamlarıyla oldukça yakından ilişkilidir. Yabancı dil öğrenenlerin yabancı dile bakışaçılarını bilmenin yabancı dil öğretmenlerini ve araştırmacıları daha donanımlı hâle getireceğiaçıktır. Günümüzde yabancı dil öğrenmede karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin motivasyoneksikliği olduğu da yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur. Dolayısıyla öğrencilerin yabancı dilalgıları, tutumları, inançları, yabancı dile bakış açıları ve motivasyonları arasında bir ilişki olduğudüşünülmektedir. Bu çerçevede mevcut çalışma üniversite öğrencilerinin Türkiye’de yabancı dilebakış açılarının ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Çalışmaya 2016-2017 akademik yılında birdevlet üniversitesinin farklı lisans programlarında hazırlık ve birinci sınıflarında öğrenim görentoplam 200 öğrenci katılmıştır. Likert tipi anket kullanılarak toplanan verilerin SPSS 20programında betimleyici istatistikleri çıkarılmıştır. Toplam beş boyuttan oluşan araştırmadaüniversite öğrencilerinin yabancı dile olan genel bakışı, yabancı dil öğreniminde ana dili kullanımınayönelik algıları, temel dil becerilerine olan bakış açıları, yabancı dil öğrenmede amaç ve olumlututumlarının olup olmadığı değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerininbüyük çoğunluğunun genel anlamda yabancı dile karşı olumlu bakış açısının olduğu, yabancı dilibüyük oranda sınıf ortamında öğrendikleri, yabancı dil öğrenme sürecinde mümkün olduğuncaTürkçeden yararlanma eğiliminde oldukları ve dil öğrenme motivasyonunu önemsedikleri ortayaçıkmıştır. Bunlara ilaveten araştırma sonucunda özellikle yabancı dilde konuşma ve yazmabecerilerine karşı öğrencilerin önyargılı olup olumsuz bakış açısı geliştirdikleri belirlenmiştir. Ayrıcaaraştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının yabancı dili öğrenmede dışsal motivasyonasahip oldukları sonucuna varılmıştır.