İMİPENEM DİRENÇLİ ENTEROBACTERİACEAE ÜYELERİNDE İMİPENEM-AVİBAKTAM KOMBİNASYONUNUN DUYARLILIĞA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


Bilgin K., Tanrıverdi Çaycı Y., Hacıeminoğlu Ülker K., Bıyık İ., Birinci A.

38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 November 2018, pp.168

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.168
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Enterobacteriaceae türleri klinik örneklerden en sık izole edilen bakteri grubudur ve bu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisi giderek güçleşmektedir. Avibaktam güçlü bir β-laktamaz inhibitörüdür. Çalışmanın amacı, imipenem-avibaktam kombinasyonunun imipenem dirençli Enterobactericeae izolatlarına karşı in vitro etkinliğinin araştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmaya, mikrobiyoloji laboratuvarlarında çeşitli örneklerden izole edilen 95 adet imipenem dirençli, 2 adette imipenem orta duyarlı olmak üzere toplam 97 adet Enterobacteriaceae izolatı dahil edilmiştir. Suşların identifikasyonu konvansiyonel yöntemler ve/veya Vitek MS (biomeriuox), antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon ve/veya Vitek 2 Compact (biomeriuox) kullanılarak yapılmıştır. Her izolatın imipenem (Sigma-Aldrich) ve imipenem-avibaktam kombinasyonu Minimum İnhibitör Kosantrasyonunun (MİK) belirlenmesi için CLSI önerileri doğrultusunda katyon ayarlı Mueller-Hinton buyyon kullanarak mikrodilüsyon yöntemiyle çalışılmıştır. Her iki plaktada imipenem 256-0.5 μg/ml konsantrasyon aralığında hazırlanırken, imipenem-avibaktam kombinasyonlu plakta 4 μg/ml sabit avibaktam konsatrasyonu hazırlanmıştır. Sonuçlar EUCAST sınır değer tablosuna göre değerlendirilmiştir. Çalışmada kalite kontrol suşu olarak, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada 83 adet Klebsiella pneumoniae, 9 adet Klebsiella oxytoca, 4 adet Escherichia coli ve 1 adet Enterobacter aerogenes’in MİK değerlerine bakılmıştır. Tüm izolatlar toplu olarak değerlendirildiğinde; imipenem için 95 (%97.9) dirençli, 2 (%2.1) orta duyarlı; imipenem-avibaktam kombinasyonu için 4 (%4.1) dirençli, 3 (%3.1) orta duyarlı, 90 (%92.8) duyarlı olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, imipenem dirençli Enterobacteriaceae izolatlarına karşı imipenem-avibaktam kombinasyonunun etkin olduğu düşünülmektedir. Konuyla ilgi olarak farklı Enterobacteriaceae türlerinin daha fazla sayıda dahil edildiği çalışmaların yapılmasının, literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.