Examination of Nutritional Knowledge Levels of Elite Swimmers


Creative Commons License

ARSLAN H., İnaç Y.

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.2, pp.165-176, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to examine the nutritional knowledge levels of fin swimming (monopalet) and swimming athletes. A total of 175 athletes, 94 Elite Finned swimmers and 81 elite swimmers, participated in the study voluntarily. In the study, the "Demographic Information Form" created by the researchers and the "Nutrition Knowledge Level" questionnaire developed by Çırak and Çakıroğlu (2019) were used to determine the nutrition knowledge levels of the swimmers. The Kolmogorov Smirnov test was used to determine whether the data showed normal distribution or not. It was determined that the data did not show a normal distribution. The Man-Whitney U test was used for comparisons of two groups, and the Kruskall Wallis test was used for comparisons of three or more groups. In the study, when the nutritional knowledge levels of the elite athletes engaged in swimming and fin swimming were examined, it was determined that the nutritional knowledge level scores of the finned swimmers were higher than the swimmers (p<0.05). Athletes' nutrition knowledge level scores, educational status and are you a national athlete? While there was a statistically significant difference in sub-dimension and general total scores according to the variables (p<0.05). It was determined that the nutritional knowledge level scores did not differ statistically according to the variables of gender (p>0.05). How many hours do you train per week? When the nutritional knowledge level scores were examined according to the question, it was determined that the scores of the athletes who trained for 8 hours or less per week were lower than those who trained for 9 hours or more (p<0.05). As a result, it was revealed that the nutritional knowledge levels of the fin swimmers were higher than the swimmers.
Bu çalışmanın amacı paletli yüzme (monopalet) ve yüzme sporcularının beslenme bilgi düzeylerini incelemektir. Çalışmaya 94 Elit Paletli yüzücü ve 81 elit yüzücü olmak üzere toplam 175 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” ve yüzücülerin beslenme bilgi düzeylerini belirlemek için Çırak ve Çakıroğlu (2019) tarafından geliştirilen “Beslenme Bilgi Düzeyi” anketi kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov Smirnov testi ile bakılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. İki grup karşılaştırmalarında Man-Whitney U testi, üç ve daha fazla grup karşılaştırmalarında ise Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Çalışmada yüzme ve paletli yüzme sporu ile uğraşan elit sporcuların beslenme bilgi düzeyleri incelendiğinde, paletli yüzme sporcularının beslenme bilgi düzeyi puanlarının yüzme sporcularına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sporcuların beslenme bilgi düzeyi puanları eğitim durumu ve milli sporcu musunuz? değişkenlerine göre alt boyut ve genel toplam puanlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilirken (p<0,05), cinsiyet, değişkenlerine göre beslenme bilgi düzeyi puanlarının istatistiksel olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Haftada kaç saat antrenman yapıyorsunuz? sorusuna göre beslenme bilgi düzeyi puanları incelendiğinde haftada 8 saat ve daha az antrenman yapan sporcuların puanlarının 9 saat ve üzeri antrenman yapan sporculara göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak paletli yüzme sporcularının beslenme bilgi düzeyleri yüzme sporcularından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.