The effect of multimedia information on anxiety levels of patients undergoing magnetic resonance imaging


ACAY M. B., DOĞAN BAKI E., ÜNLÜ E., COSKUN K. S., KATİRAG A., BATUN G., ...More

Pamukkale Tıp Dergisi, vol.10, no.1, pp.53-60, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.5505/ptd.2017.91259
  • Journal Name: Pamukkale Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.53-60
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: Magnetic resonance imaging (MRI) has been the most important and rapidly developing diagnostic tool in all spheres of medicine. However studies recently reported that severe anxiety and fear occurs in 37% of patients who underwent MRI. In our study, we aimed to reduce patient anxiety by video information. Materials and methods: Between December 2015 and February 2016 using a 1.5 Tesla MRI machine, 100 patients were enrolled in the study. Patients were divided into two groups; video information group (n = 50) and control group (n = 50). Anxiety levels of the patients were determined by applying State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and Visual Analogue Scale (VAS). A three-minute video, which was prepared earlier, was watched by the patients in video information group before MRI. After video information, STAI-S and VAS were applied again. Subsequent to MRI, all patients were given a questionnaire consisting of seven questions and their responses were recorded. Results: Our research demonstrated no significant difference in anxiety scores of both groups before MRI. In the video information group there was a significant reduction in VAS and STAI-S scores (p = 0.002) after video information. According to the survey after MRI; in the video information group, concerns about MRI duration was significantly lower (p = 0.016) than the patients in the control group and that procedure was better than they expected before (p = 0.022). Conclusion: This inexpensive and harmless method was successful in reducing patient anxiety in MRI applications.
Amaç:Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tıbbın tüm alanlarında hızla gelişen önemli bir tanı aracı olmuştur. Fakat son çalışmalarda MRG uygulanan hastaların %37’sinde şiddetli anksiyete ve korku oluşumu raporlanmıştır. Çalışmamızda hastalara video bilgilendirme yaparak anksiyete düzeylerini azaltmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Aralık 2015 ve Şubat 2016 tarihleri arasında 1.5 Tesla MRG cihazı kullanarak yaptığımız çalışmamıza klinisyen tarafından MRG için yönlendirilen 100 hasta dahil edildi. Hastalar video bilgilendirme grubu (müdahale grubu, n=50) ve kontrol grubu (n=50) olmak üzere ikiye ayrıldı. Tüm hastaların anksiyete düzeyleri, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) ve Görsel analog skalası (GAS) uygulanarak belirlendi. Daha önce hazırlanmış olan 3 dakikalık video, müdahale grubundaki hastalara MRG öncesinde izletildi. Video sonrası bu gruba STAI-S ve GAS tekrar uygulandı. MRG sonrası ise tüm hastalara belirlediğimiz 7 sorudan oluşan anket uygulandı ve verdikleri cevaplar kaydedildi. Bulgular: Yaptığımız araştırma sonunda video bilgilendirme yapılan hastalarla video bilgilendirme yapılmayan hastalar arasında MRG öncesi anksiyete değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Video bilgilendirme sonrasında ise bu hastaların GAS ve STAI-S skorlarında anlamlı bir azalma görüldü (p=0.002). MRG sonrası yapılan ankette; müdahale grubundaki hastaların kontrol grubuna göre MR süresi ile ilgili endişelerinin anlamlı bir şekilde daha az olduğu (p=0.016) ve beklediklerinden daha iyi geçtiği görüldü (p=0.022). Sonuç: Maliyet kaybına yol açmayan ve zararsız olan bu uygulamanın hasta anksiyetesini düşürmede başarılı olduğu gösterildi.