INVESTIGATION OF STEM VALUES IN PRIMARY TURKISH EDUCATION CURRICULUM


Creative Commons License

ŞENTÜRK Ş., DURAN V., BİNAY E.

Turkish Studies - Educational Sciences , vol.14, no.4, pp.1697-1716, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of this study is to examine the stem values in the Primary Turkish Education Curriculum. Method: This study was prepared according to a qualitValues Education, Curriculum, Textbooksative research design. The study was prepared according to the illustrative case studies model. The main limitation of the study is the interpretation of data based on the frequencies of relevant themes. In order to analyze and interpret the data, the maximum frequency value is considered as the peak value, and a range scale is developed as small, low, medium, high and very high in five categories based on the range of zero and peak number to interpret the quantity of the data in curriculum. According to this, the frequencies that are 26.4 and less are labelled as “very low” category, the frequencies that are between 52.8 and 26.4 are labelled as “less” category, the frequencies that are between 52.8 and 79.2 are classified as “medium” category, the frequencies that are between 79.2 and 105.6 are labelled as “high” category, the frequencies that are between from 105.6 to 132 are labelled as “very high” category. In this context, it should be noted that the main limitation of this study is that it is based on the frequecny of the words in the texts, therefore content analysis should be required for more deep analysis. For example, it should also be emphasized that although patriotism is high in frequency, it may be considered less in terms of meaning and content. Results and Discussion: In this study, when the frequencies of Values Education, Curriculum, Textbooks stem values are examined i) It has been found that the distribution of the values is not based on moral and personality development in terms of the distribution according to the levels and values are distributed randomly in a way that is not based on teaching principles. ii) The primary school textbook focuses more on local values, there is no emphasis on universal values. iii) The findings obtained in the studyshow that primary school 1. 2. 3. 4. Grades Turkish textbooks are not prepared based on the scientific way about the education of values. Recommendations: The similarities of this study can be done by using different research patterns and on different samples with different methods. Since the study is based on frequency values, the findings of the study can be analyzed in-depth by content analysis because the local values are high in frequency, but their emphasis in the content is also important. Moreover, universal and cultural values should be included equally in programs related to values education. How to transfer cultural values should be determined and which values should be chosen in terms of grades by a commission consisting of experts, curriculum developers and teachers.
Amaç: Bu çalışmanın amacı İlköğretim Türkçe EğitimProgramında kök değerlerin incelenmesidir. Yöntem: Bu çalışma nitelaraştırma desenine göre hazırlanmış bir çalışmadır. ÇalışmaAçıklayıcı/Tanımlayıcı Durum Çalışması modeline (Illustrative CaseStudies) göre hazırlanmıştır. Çalışmanın temel sınırlılığı verilerinfrekanslar üzerinden yorumlanmasıdır. Verinin analiz edilmesi veyorumlanması için en fazla frekansa sahip değer tavan değer olarak elealınarak bu sayıl ile sıfır arası ve verilerin kendi içinde azlık veyaçokluğunu yorumlamak için beş kategoride çok az, az, orta, yüksek veçok yüksek olarak bir aralık ölçeği geliştirilmiştir. Buna göre 26,4 ve altıçok az, 52,8 ile 26,4 arası az, 52,8 ile 79,2 arası orta, 79,2 ile 105,6arası yüksek, 105,6 ile 132 arası çok yüksek olarak nitelenmiştir.Bulgular ve Tartışma: Bu çalışmada sonuç olarak, on kök değerinfrekansları incelendiğinde i) Değerlerin toplamının kademelere göredağılımında ahlaki ve kişilik gelişimlerine dayalı olmayan ve öğretimilkelerini temel almayan bir şekilde rastgele bir şekilde değerlerindağılım gösterdiği bulunmuştur. ii) İlköğretim Türkçe ders kitabındayerel değerlere ağırlık verilirken evrensel değerlere ağırlık verilmediğinigöstermektedir. iii) Çalışmada elde edilen bulgular değerler eğitimikonusunda bilimsel bir şekilde İlkokul 1. 2. 3. 4. Sınıf Türkçe derskitaplarının hazırlanmadığını göstermektedir. Bununla beraberçalışmanın temel sınırlılığının değerlerin kelime olarak frekanslarıolduğu bu nedenle daha derin bir analiz için içerik analizinin gerekliolduğu bu noktada söylenebilir. Örneğin, belki vatanseverlik frekansolarak yüksek olmasına rağmen anlam ve muhteva olarak daha az elealınmış olabileceği de bu noktada vurgulanmalıdır. Öneriler: Buçalışmanın benzerleri farklı araştırma desenleri kullanılarak, farklıörneklemler üzerinde, karşılaştırmalı olarak farklı yöntemlerleyapılabilir. Çalışma frekanslara dayalı olarak yapıldığı için içerik analiziyapılarak çalışmanın bulguları daha derinlemesine analiz edilebilirçünkü yerel değerler frekans olarak yüksek çıkmasına rağmen içerikögesinde bu yüksekliğin nasıl anlamlandırıldığı da önemm arzetmektedir. Bu bağlamda değerler eğitimiyle ilgili programlarda evrenselve kültürel değerlere eşit şekilde yer verilmelidir. Sınıf düzeyine görehangi kültürel değerlerin nasıl aktarılacağı uzmanlardan, öğretmenlerdeve program geliştiricilerden oluşan bir komisyon tarafından belirlenmelive eğitim programında hangi sınıf seviyesinde hangi kültürel değerlerinöğrencilere aktarılacağı açık bir şekilde gösterilmelidir.