The Effects of Job Satisfaction and Person-Organization Fit


AKBAŞ T. T., ÇETİN A.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.81-102, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Today one of the most important issues in organizational life is how employee identification with organization is to be ensured and what factors there are affecting this identification. In this study, influence of job-satisfaction level of employees and person­organization fit level upon their organizational identification have been searched by quantitative methods at an industrial sector that had been rarely studied. Therefore, the data have been obtained from 401 employees belonging to nine large-scale companies in furniture production sector in Kayseri by means of a questionnaire form. T -test, variance analysis, correlation and regression analyses have been employed in data analysis. It has been found out that employee job satisfaction and person-organization fit positively and significantly affect organizational identification levels. It has also been found out that as long as the work durations of the employees in the sector or the firm increase the organizational identification increases in parallel, and that the level of organizational identification of middle-level managers is higher than the level of organizational identification o f administrative office personnel and all other blue collars.
Günümüzde örgütsel yaşamdaki en önemli sorulardan birisi, çalışanların örgütle özdeşleşmesinin nasıl sağlanacağı ve bunu etkileyen faktörlerin neler olduğudur.Bu araştırmada, çalışanların iş tatmini ve kişi-örgüt uyumu düzeylerinin örgütsel özdeşleşmeleri üzerindeki etkisi,daha önce çalışılmamış olan mobilya sanayi sektöründe nicel yöntemlerle araştırılmıştır. Bunun için, Kayseri'de mobilya sanayi sektöründeki 9 büyük ölçekli işletmenin 401 çalışanından anket yöntemi ile veriler elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, çalışanların iş tatmini ve kişiörgüt uyumu düzeylerinin, örgütsel özdeşleşme düzeylerini pozitif ve anlamlı olarak etkilediği bulunmuştur. Ayrıca çalışanların sektördeki ve işletmedeki çalışma süreleri arttıkça örgütsel özdeşlemelerinin arttığı ve orta kademe yöneticilerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin işçi ve idari personele göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.