Qadi ?Iyad'sd. 544/1149 "al-Ilma' ila ma'rifeti usuli'r-riwaya wa taqyidi's-sama'" in the Context of the History of Hadith Methodology


KESGİN S.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.0, no.39, pp.61-81, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

There are important personalities and monuments in every branches of Islamic sciences which vitalize these areas and play important roles in the development of these sciences. One of these characters who has great impact on the development of Hadith Methodology is, an Andalusian scholar, Qadî ?Iyad and his masterpiece al-?Ilma. This masterwork has great magnitude in terms of its role as a bearer of the scholarly tradition of his predecessors and as a source of later works. In this article we have focused on al-?Ilma in the context of its place in the history and literature of the hadith methodology. Firstly, the importance of this book unearthed, secondly the purpose of its copyright and its content have been discussed. Thirdly the methodology of Qadî ?Iyad's hadith usage in his book and its relationship with the previous methodological sources of hadith science have been dealt. As a conclusion, in this article, the historical and scientifical worth of this classical book on ha-dith methodology is revealed.
İslami ilimlerin her birine hayat veren, o ilmin tarihi gelişiminde önemli rol üstlenen şahsiyetler ve eserler bulunmaktadır. Hadis Usulü'nün gelişiminde önemli karakterlerden birisi olan Endülüslü Kâdî İyâz ve el-İlma' adlı eseri, hem kendisinden önceki hadis usul birikiminin taşıyıcısı olması hem de ken-disinden sonra telif edilen hadis usulü edebiyatına kaynaklık etmesi açısın-dan, kıymetli bir eser olma özelliği taşımaktadır. Bu makalede hadis usul tari-hindeki ve edebiyatındaki yeri bağlamında el-İlma' üzerine odaklanılmış, telif ediliş gayesi, değeri, içeriği, hadis rivayetlerini istihdam metodu, diğer hadis usulü eserleriyle ilişkisi üzerine durularak ana hatlarıyla hadis usul tarihinin önemli bir klasiğine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.