The Definition Of The Consciousness Level Of 3rd And 4th Grade Primary School Studens About Child Rights: A Scale Development Work


ÇAĞLAYAN K. T., AKGÜL M.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.5, pp.197-208, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it was aimed to improve a reliable and a valid scale for measuring the consciousness levels of 3rd and 4th grade primary school student about child rights. This research is a scale improvement study and in the survey process scanning method, one of the quantitive research methods, was used. The scale improved under the scope of research is consisted of 3 factors and 18 items. During the research process we studied with 501 primary school students of 3rd and 4th grades in 2017 – 2018 academic year in the Tokat province-wide. At the validity stage; content validity, face validity and construct validity were investigated. At the reliability stage; coefficient of internal consistence, 27% subgroup supergroup averages were measured and relationships between factors and 27% subgroup supergroup relationships were of scale items were examined. At the end of the research a scale, whose validity and reliability were validated, with 3 subgroup and 18 items aimed at ‘The definition of ideas of3rd and 4th grade primary school student about child rights’ developed.
Bu çalışmada, ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin çocuk hakları konusundaki bilinç düzeyleriniölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu araştırma bir ölçekgeliştirme çalışması olup, araştırma sürecinde nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama yöntemikullanılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen ölçek 3 faktör ve 18 maddeden oluşmaktadır.Araştırma sırasında 2017-2018 eğitim öğretim yılında Tokat il genelindeki çeşitli okullarda 3. ve 4.Sınıfta öğrenim gören 501 öğrenci ile çalışılmıştır. Geçerlik aşamasında; kapsam, görünüş ve yapıgeçerliği incelenmiştir. Güvenirlik aşamasında; iç tutarlık katsayısı, %27’lik alt grup üst gruportalamaları hesaplanmış olup, faktörler arası ilişkiler ve ölçek maddelerinin %27 lik alt grup üstgrup ilişkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış “İlkokul 3.ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Hakları Konusundaki Görüşlerinin Belirlemesi” ne yönelik 3 altboyutlu ve 18 maddeye sahip bir ölçek geliştirilmiştir.