An Investigation of Prospective Teachers’ Attitudes towards and Perception of Competency Level at Measurement and Evaluation Lesson


ALTUN A.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.20, pp.361-376, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study examines pre-service teachers’ attitudes and perception of competency in measurement and evaluation lesson in terms of same variables. 732 pre-service teachers participated in the study. Data gathered participants completion of “Measurement and evaluation common competency perception scale for prospective teachers” and “Attitude scale for an educational measurement and evaluation Course”. Then correlation and t test was applied to the gathered data. As a result, attitudes do not differ between educational faculty students and pedagogical training program students; graduates and current students; and males and females. Similarly, there is no difference about perception of competencies according to gender. However, there is a significant difference between graduates and current students as well as education faculty students and others in terms of perception of competencies. Results also indicate low correlation between attitude towards measurement and evaluation course and perception of competencies of measurement and evaluation; perceptions of competencies and achievement; age and perception of competencies and age and attitude
Bu çalışmada öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutumları ve yeterlik algıları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Çalışmaya 732 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların "Öğretmen Adayları için Ölçme ve Değerlendirme Genel Yeterlik Algısı Ölçeği" ve "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeği"ne verdikleri cevaplardan elde edilen verilerle korelasyon, t testi ve Mann Whithney U testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin derse yönelik tutumlarının formasyon öğrencisi olup olmama, mezun olup olmama ve cinsiyete göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Benzer şekilde derse yönelik yeterlik algısının cinsiyete göre farklılık göstermediği ancak formasyon öğrencileri ile Eğitim Fakültesi öğrencileri ve mezun öğrenciler ile lisans öğrencilerinin yeterlik algılarının farklı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ve yeterlik algıları; yaş ve yeterlik algısı; yaş ve yeterlik algısı ve genel başarı değişkenleri arasında düşük ilişki bulunurken tutum ve başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır