Immunomodulatory effect of thymoquinone on lungs


Creative Commons License

GÖZÜOĞLU M., Tutuncu Ş.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, vol.93, no.2, pp.105-114, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Recently, plant antioxidants have gained a lot of importance due to their minimal side effects and being a good nutritional supplement. Thymoquinone is the main active phenolic compound obtained from the essential oil of Nigella sativa seed and is traditionally used in many diseases due to its high antioxidant properties. In vitro and in vivo studies have reported that thymoquinone can have many beneficial effects such as anti-inflammatory, antimicrobial and anticancer. In the present study, it was aimed to investigate the possible immunomodulatory effects of different doses and different administration forms of thymoquinone on the lungs. Rats were randomly divided into 5 groups and each group consisted of 7 rats. The first group was 1mg/kg (ip) group, the second was 2 mg/kg (ip) group, the third was 10mg/kg (gavage) group, the fourth was 20mg/kg (gavage) thymoquinone administration group, the fifth was control group At the end of the study, anesthetized rats after ketamine + xylazine administration were sacrificed and their lung tissues were removed and fixed in 10% Buffered Formaldehyde solution. Crossmon's triple staining technique was used to examine the normal histological structure in sections obtained by applying routine histological tissue follow-up procedures. One of the immunohistochemical methods, streptavidin-biotin-complex method was used to show the expression of interleukin 2 (IL-2) and interferon gamma (IFN-γ). In conclusion, the immunomodulatory effects, localization and expression of IL-2 and IFN-γ on the lungs of thymoquinone administered at different doses by both gavage and intraperitoneal routes were demonstrated. The localization of IL-2 and IFN-γ was demonstrated in bronchial and bronchiolar epithelium, bronchial and bronchiolar walls, and cells in the alveolar wall in all groups. Observation of different intensities of immune positive reactions in all groups showed that thymoquinone administration did not inactivate IL-2 and IFN-γ secretion. However, the decrease in IFN-γ and IL-2 reactions in the experimental groups administered thymoquinone suggests that thymoquinone has positive effects on the lungs and immunomodulation mechanism.
Son zamanlarda bitki antioksidanları, yan etkilerinin az olması ve iyi bir besin takviyesi olmaları nedeni ile oldukça önem kazanmıştır. Timokinon, Nigella sativa tohumunun uçucu yağından elde edilen ana aktif fenolik bir bileşik olup yüksek antioksidan özellikleri nedeni ile birçok hastalıkta geleneksel olarak kullanılmaktadır. İn vitro ve in vivo çalışmalarda, timokinonun antienflamatuar, antimikrobiyal ve antikanser gibi birçok faydalı etkilere sahip olabildiği bildirilmiştir. Mevcut çalışmada timokinonun farklı dozlarının ve farklı uygulama şekillerinin akciğerler üzerine yaptığı olası immunmodülatör etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Ratlar rastgele 5 gruba ayrıldı ve her grup 7’şer rattan oluştu. Gruplar; 1mg/kg (ip), 2 mg/kg (ip), 10mg/kg (gavaj), 20 mg/kg (gavaj) ve kontrol olarak düzenlendi. Çalışma sonunda ketamin+ ksilazin uygulaması sonrası uyutulan ratlar sakrifiye edildi ve akciğerler alınarak %10’luk Tamponlu Formaldehit solüsyonunda tespit edildi. Rutin histolojik doku takibi prosedürleri uygulanarak elde edilen kesitlerde normal histolojik yapının incelenmesi için Crossmon’ın üçlü boyama tekniği kullanıldı. İnterleukin 2 (IL-2) ve interferon gama (IFN-γ)’nın ekspresyonunu göstermek için immunohistokimyasal yöntemlerden streptavidin-biotin-kompleks yöntemi kullanıldı. Sonuç olarak yapılan çalışma ile hem gavaj hem de intraperitoneal yollarla farklı dozlarda uygulanmış timokinonunun akciğerler üzerine immunmodülatör etkileri, IL-2 ve IFN-γ’nın lokalizasyonu ve ekspresyonu gösterildi. IL-2 ve IFN-γ’nın lokalizasyonu tüm gruplarda bronş ve bronşiyol epitellerinde, bronş ve bronşiyol duvarlarında, alveol duvarındaki hücrelerde gösterildi. Tüm gruplarda farklı şiddetlerde immun pozitif reaksiyonların gözlenmesi, timokinon uygulamasının IL-2 ve IFN-γ salgılanmasını inaktive etmediğini göstermiştir. Bununla birlikte timokinon uygulanan deney gruplarında IFN-γ ve IL-2 reaksiyonlarında azalmaların gözlenmesi, timokinonun akciğerler ve immunmodülasyon mekanizma üzerine olumlu etkiler yaptığını akla getirmektedir.