Factors Preventing the Use of Educational Games in Primary Schools


Creative Commons License

TUT E., KIROGLU M. K., Kırbıyık N.

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.57, pp.1256-1286, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was carried out in order to reveal the factors preventing the use of educational games in primary schools in line with the teachers’ opinions. The study group of the research, in which the basic qualitative research design is adopted, consists of 20 primary teachers. The study group was determined by using the criterion sampling method and the primary teachers who used educational games little or not at all in their lessons were included in the research. As a data collection tool, a semi-structured interview form was developed by the researchers and the data were obtained as a result of face-to-face interviews conducted within the framework of this form. The obtained data were analyzed through content analysis and the factors that were thought to prevent the use of educational games were systematically categorized. Students individual and cultural differences and their perceptions to games; teachers' habits, preferences and concerns, as well as their inability to master the method; infrastructure deficiencies in schools; the number of the students in the class and the approach of other stakeholders of education to the method are some of the factors that prevent the use of educational games. The results obtained in the research were discussed with national and international literature and evaluated in a broader perspective and some suggestions were developed.
Bu araştırmanın amacı, ilkokuldaki derslerde eğitsel oyunların (fiziksel ve dijital) tercih edilmeme nedenlerini sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Araştırmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021/2022 eğitim-öğretim yılında çeşitli ilkokullarda görev yapmakta olan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu doğrultuda araştırmada eğitsel oyunları az tercih eden ya da hiç tercih etmeyen öğretmenlere ulaşılmıştır. Öğretmenlerden elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemine göre analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, ilkokuldaki derslerde eğitsel oyunların tercih edilmeme nedenlerine etki eden faktörler sistematik bir şekilde kategorileştirilerek sunulmuştur. Çalışmada öğretmenlerin; öğretmen, öğrenci, müfredat ve uygulama odaklı nedenler ile fiziki şartlardan ve eğitimin diğer paydaşlarından kaynaklı birtakım nedenlerden dolayı eğitsel oyunları derslerinde tercih etmedikleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin tercih, alışkanlık, duygu durumu (endişe ve kaygı) ile yönteme yönelik bilgi eksikliğinin; öğrencilerdeki bireysel farklılıklar ile dil ve kültür farklılıklarının; okullardaki materyal eksikliği, teknolojik altyapı yetersizliği ile sınıf mevcudunun fazla veya az olmasının ve eğitimin diğer paydaşlarından yeterli desteğin görülememesinin bu tercihlerini etkilediği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılarak birtakım öneriler geliştirilmiştir.