Teachers’ Virtual Classroom Management Competences


Creative Commons License

CAN E., GÜNDÜZ Y.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.3, pp.49-68, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this research is to determine teachers’ virtual classroom management competences. The research is designed in general survey model. The population of the research consists of teachers working in the center and districts of Kırklareli province in the 2020-2021 academic year. The sample of the study consists of 329 teachers. The data of research was gathered with “the scale of teachers’ virtual classroom management competences” developed by Can and Gündüz (2021). The scale is in 5-point Likert type and consists of 24 items. The sub-dimensions of the scale are "relations with students", "virtual classroom activities" and "virtual classroom management". According to the findings of research, most of teachers do not have virtual classroom experience. Teachers consider themselves competent in regard to virtual classroom management in all sub-dimensions of the scale. Female teachers' competences to manage "virtual classroom activities" is significantly higher than male teachers’. Relating to “the scale of teachers’ virtual classroom management competences”, general and sub-dimension total arithmetic averages of teachers having virtual classroom experience previously are significantly higher than those not having. The results of research put forward that teachers' virtual classroom management competences are generally at high level.
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin sanal sınıf yönetimi yeterliklerinibelirlemektir. Araştırma genel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanınevrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kırklareli ili merkez ve ilçelerindegörev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi 329öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri, Can ve Gündüz (2021)tarafından geliştirilen "Öğretmenlerin Sanal Sınıf Yönetimi Yeterliği Ölçeği"yardımıyla toplanmıştır. Ölçek 5’li likert tipinde ve 24 maddedenoluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları “öğrencilerle ilişkiler”, “sanal sınıf içietkinlikler” ve “sanal sınıf yönetimi"dir. Araştırma bulgularına göre,öğretmenlerin çoğunluğu sanal sınıf deneyimine sahip değildir. Öğretmenler,ölçeğin tüm alt boyutlarında sanal sınıf yönetimi konusunda kendileriniyeterli görmektedir. Kadın öğretmenlerin “sanal sınıf içi etkinlikleri” yönetmeyeterlikleri erkek öğretmenlere göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede dahayüksektir. Daha önce sanal sınıf deneyimi olan öğretmenlerin “ÖğretmenlerinSanal Sınıf Yönetimi Yeterliği Ölçeği”, genel ve alt boyut toplam aritmetikortalamaları, sanal sınıf deneyimi olmayanlardan anlamlı derecede dahayüksektir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin sanal sınıf yönetimiyeterliklerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.