INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE LEVELS OF PRESCHOOL TEACHERS IN TERMS OF FAMILY CHARACTERISTICS


Creative Commons License

GÜN R. Ş., OZASLAN H., AKDUMAN G. G.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.13, no.2, pp.843-855, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.24315/tred.1090946
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.843-855
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to examine the psychological resilience of preschool teachers in terms of family characteristics. For this objective, the relational survey model was used and 268 preschool teachers constitute the study group of the research. In the research, the data was obtained through the means of, the "Personal Information Form" prepared by the researchers in order to determine some demographic information of the preschool teachers who voluntarily took part in the study, and the "Adult Psychological Resilience Scale (YPSÖ-21)" to determine the levels of resilience. The collected data were reviewed with the Mann-Whitney U test and the Kruskal Wallis test. In the significant differences, the double Mann- Whitney U test was applied as a post-hoc test to discover the origin of the differences. As a result of the research, it was proved that variables such as teachers' family structure, father's education level, mother's working status did not make a crucial difference on psychological resilience, while variables such as teachers' parents' marriage status, place of residence, number of siblings, mother's education level, father's working status, and having a mental illness in their families make a statistically significant difference on psychological resilience.
Okul öncesi öğretmenlerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin aile özellikleri açısından incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 268 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, çalışmaya katılmaya gönüllü olan okul öncesi öğretmenlerinin bazı demografik bilgilerin belirleyebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile psikolojik sağlamlık düzeylerinin belirlenebilmesi amacıyla “Yetişkin Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (YPSÖ-21)” kullanılmıştır. Araştırmada verilerin analizi Mann Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Anlamlı çıkan farklılıklarda, farklılıkların nereden kaynaklandığını belirlemek için post-hoc testi olarak ikili Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin aile yapısı, baba öğrenim durumu, annelerinin çalışma durumu gibi değişkenlerin psikolojik sağlamlık üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı belirlenirken ayrıca öğretmenlerin anne-babalarının evlilik durumu, yaşamlarını geçirdikleri yerleşim yeri, kardeş sayısı, anne öğrenim durumu, baba çalışma durumu, ailelerinde ruhsal hastalığa sahip birinin olma durumu gibi değişkenlerin psikolojik sağlamlık üzerinde istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.