Astronomy Education for Pre-School Children: Space and Planets


AKSAN Z., ÇELİKLER D.

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.20, pp.347-360, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it is aimed to plan an activity in which various educational methods and techniques for astronomy education for preschool children are used, apply, and determine the effect of the applied activity on children. The study was conducted with 12 pre-school students whose age group is 60-72 months in a kindergarten. Children participating in the study were identified using a purposeful sampling method. In the study, case study design was used as one of the qualitative research methods and the data were collected by Mosaic Approach. In the study, an observation form was used to reveal the level of participation of children in activities and group work throughout the application process, and the obtained data were analyzed by content analysis. In addition, at the end of the application, the children were asked for their opinions about the implementation process. As a result of the study, it has been observed that the children have active and willing participation, interacting with each other and having a good time in the applied activity. These results show that the applied activity has affected children’s cognitive, language, socio-emotional, motor development positively
Bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarına astronomi eğitimine yönelik çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı bir etkinliğin planlaması, uygulanması ve uygulanan etkinliğin çocuklar üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, bir anaokulunda eğitim gören, yaş grubu 60-72 ay olan 12 okul öncesi öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan çocuklar, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmış olup veriler, çok metotlu yöntem (Mosaic Approach) ile toplanmıştır. Araştırmada, çocukların uygulama süreci boyunca etkinliklere ve grup çalışmalarına katılma düzeylerini ortaya çıkarmak amacıyla gözlem formu kullanılmış olup elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Ayrıca uygulama sonunda, çocuklara uygulama sürecine yönelik görüşleri sorulmuştur. Araştırma sonucunda, uygulanan etkinliğe çocukların aktif ve istekli katılım sağladıkları, birbirleriyle etkileşim içinde oldukları, eğlendikleri gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, yapılan uygulamanın çocukların bilişsel, dil, sosyo-duygusal, motor gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır