Effect of pre-heating on resin composites’ polymerization depth


KARAMAN E., GÖNÜLOL N.

Cumhuriyet Dental Journal , vol.18, no.2, pp.141-147, 2015 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Cumhuriyet Dental Journal
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.141-147
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study was to evaluate the effect of pre-heating on depth of cure of different composite resins. Materials & Methods: In the current study one methacrylate and one silorane-based composite were evaluated. In the first group the specimens were stored in refrigerator at 4ºC and the second group were kept in room temperature at 23ºC for an hour. In the other groups a composite warmer (Micerium, S.p.a., Avegno GE, Italy) were used for heating the tubes up to 37ºC and 55ºC. Disk shaped specimens of composite resins with different temperatures were prepared in a teflon mold with a diameter of 4 mm and a depth of 8 mm (n=5). The specimens were light cured for 40 s with a quarts tungsten halogen curing unit. Immediatly after irridation, uncured material was scraped away with a spatula. The height of the cylinder of set resin was measured with a digital micrometer and the half of this value was recorded as depth of cure value. Each sample was measured three times and the mean values were recorded. Data were statistically analyzed with one-way ANOVA and Tukey tests. Results: The difference between the different composite resins at the same temperature was not statistically significant(p>0,05). Intragroup comparisons showed that pre-heating the methacrylate-based composite did not effected the depth of cure(p>0,05). The highest depth of cure value for silorane based composite was obtained at 4ºC, and the lowest at 23ºC, and the difference was statistically significant(p<0,05). Conclusion: The effect of pre-heating on depth of cure is materyal depended.
Amaç: Bu çalışmanın amacı ön ısıtma işleminin farklı yapıdaki kompozit rezinlerinpolimerizasyon derinliğine etkisini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada bir metakrilat (Filtek Z550, 3M ESPE) ve bir siloran esaslıkompozit rezin (Filtek Silorane, 3M ESPE) değerlendirilmiştir. İlk grupta kompozit rezinler 4ºC’debuzdolabında, ikinci grupta 23ºC’de oda sıcaklığında bir saat bekletilmiştir. Diğer kompozittüplerini 37ºC ve 55ºC’ ye getirmek amacıyla kompozit ısıtma cihazı (Micerium, S.p.a., AvegnoGE, Italya) kullanılmıştır. Farklı ısıdaki her bir kompozit rezinden teflon kalıplar yardımıyla4 mm çapında ve 8mm derinliğinde disk şeklinde örnekler hazırlanmıştır (n=5). Hazırlananörnekler kuartz tungsten halojen ışık cihazı (Smart-Lite, Benlioğlu Dental, Ankara, Türkiye) ile40 saniye polimerize edilmiştir. Polimerizasyon işleminin hemen ardından polimerize olmayanmateryal, bir spatül ile kazınıp uzaklaştırılmış ve geriye kalan rezin silindirin yüksekliği dijitalmikrometre cihazı ile ölçülüp ikiye bölünerek polimerizasyon derinliği hesaplanmıştır. Her birörnekten 3 ölçüm yapılmış ve bu üç değerin ortalaması kaydedilmiştir. Elde edilen verilerinistatistiksel analizinde tek yönlü ANOVA analizi ve Tukey testi kullanılmıştır.Bulgular: Aynı ısılarda uygulanan farklı kompozit rezinlerin polimerizasyon derinlikleriarasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır(p>0,05). Herbir kompozit rezinkendi içerisinde değerlendirildiğinde ön ısıtma işleminin metakrilat esaslı kompozit rezininpolimerizasyon derinliğine etkisi olmadığı saptanmıştır(p>0,05). Siloran esaslı kompozit reziniçin en düşük polimerizasyon derinliği değeri 4ºC’de, en yüksek değer ise 23ºC’de kaydedilmiştir,ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır(p<0,05).Sonuç: Ön ısıtma işleminin polimerizasyon derinliğine etkisi kullanılan materyale bağlıdır.