The Effects of The Problems Faced by Female Employees on Their Organizational Silence: A Research on Hotels in Bodrum


Creative Commons License

GÜÇER E., KELEŞ Y., DEMİRDAĞ Ş. A., ÇELİKKANAT N.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.1-18, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In the working life, female employees may face many problems arising from being a woman, in addition to the difficult working conditions. The purpose of this study is to analyze the problems faced by female employees and to determine the impact of these problems on their organizational silences. Survey technique was used as data collection method in this study and the survey technique was applied on total of 429 female employees working in 3-4-5-star hotels in Bodrum. According to the findings, the problems faced by female employees related to their work are “insufficient wages”, “their thoughts about different problems they encounter affects their moods” and “occasionally they have to work above their capacities”. Female employees who work in hotels believe that “expressing emotions and thoughts will support a high level of organizational learning and development” in the terms of organizational silence. Besides, the female employees have stated that “they are afraid to talk about some certain subjects” in the emotional dimension of organizational silence. As a result of the correlation analysis, there is a very strong and positive relationship between the problems faced by female employees and their organizational silence, and also the strong and positive relationship were found between the dimensions (psychological, physical and personal) of the problems faced and the organizational silence.
Çalışmahayatındaki kadın işgörenler zorlu çalışma koşullarının yanı sıra sırf kadınolmaktan kaynaklanan birçok sorunla da karşılaşabilmektedir. Bu çalışmanınamacı, kadın işgörenlerin karşılaştığı sorunların analiz edilmesi vekarşılaştıkları bu sorunların örgütsel sessizlikleri üzerindeki etkisininbelirlenmesidir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğindenyararlanılmış ve Bodrum’daki 3-4-5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan toplam429 kadın işgören üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kadınişgörenlerin işleriyle ilgili karşılaştığı sorunların başında “aldıklarıücretin yetersiz olması”, “karşılaştıkları farklı sorunların ruh halleriniolumsuz etkilediğini düşünmeleri” ve “zaman zaman kapasitelerinin üstünde işyapmak zorunda kaldıkları” gelmektedir. Otel işletmelerinde çalışan kadınişgörenler örgütsel sessizlikle ilgili olarak iş ortamı boyutunda “duygu vedüşüncelerini dile getirmelerinin yüksek düzeyde örgütsel öğrenme ve gelişmeyidestekleyeceğine” inanmaktadır. Bunun yanında, örgütsel sessizliğin duygu boyutuylailgili olarak “belirli konular hakkında konuşmaktan kaçındıklarını”belirtmişlerdir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda karşılaşılan sorunlar veörgütsel sessizlik arasında çok kuvvetli ve pozitif yönlü; karşılaşılansorunların psikolojik boyutu, fiziksel boyutu ve kişisel boyutu ile örgütselsessizlik arasında ise kuvvetli ve pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğutespit edilmiştir.