TYPES OF FEEDBACK FOR THE DEVELOPMENT OF WRITING SKILLS IN TURKISH EDUCATION


GÖÇER A., ŞENTÜRK R.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.43, pp.123-149, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it is aimed to reveal the appearance of feedback in the teaching process in literature to indicate its functionality and to reveal the classifications for the types of feedbacks that teachers can use in developing their writing skills. The study is based on a compilation of research literature review. In this study, document analysis technique which is one of the qualitative research methods is used. Feedback, which is one of the communication elements in the learning teaching process, is an important application for the interaction between teachers and students because feedback provides both teachers and students with information about their level of learning. It helps teachers to make an effective guidance and also help students determine their deficiencies. At the same time, the use of feedback increases the quality of teaching by providing students with the ground for the development of skills. The effectiveness of feedback in the learning process depends on the structuring of its content and quality. It is important to determine the feedback that can be used in writing skills based on the view of the feedback in literature and to have an intellectual background about where and how teachers can give feedback. For this reason, as a result of the study, the types of feedbacks that teachers can use to improve students’ writing skills are mentioned. These types of feedback are categorized as verbal, written, corrective and body language feedback.
Bu çalışmada öğretim sürecinde geribildirimin literatürdeki görünümünüortaya koymak, işlevselliğini belirtmek ve öğretmenlerin yazma becerisinigeliştirmede kullanabilecekleri geribildirim türlerine yönelik sınıflandırmalarıortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma alanyazın taramasına dayalı bir derlemearaştırmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemetekniği kullanılmıştır.Öğrenme öğretme sürecinde iletişim ögelerinden biri olan geribildirimöğretmen ve öğrenciler arasında etkileşimi sağlamaya yönelik önemli bir uygulamabiçimidir. Çünkü geribildirim hem öğretmene hem de öğrenciye öğrenme düzeyiile ilgili bilgi sunarak değerlendirme yapmalarını sağlar. Öğretmenin etkilibir rehberlik yapmasına, öğrencinin de eksikliklerini belirleyerek gidermesineyardımcı olur. Aynı zamanda geribildirim kullanımı öğrencilerin beceri gelişiminezemin sunarak öğretimin niteliğini artırır. Öğrenme sürecinde geribildirimin etkiliolması, içerik ve niteliğinin yapılandırılmış olmasına bağlıdır. Geribildirimlerinliteratürdeki görünümünden hareketle yazma becerisinde kullanılabilecekgeribildirimlerin belirlenmesi ve öğretmenlerin nerede, ne zaman ve nasılgeribildirim verilebileceğine ilişkin düşünsel alt yapıya sahip olmaları önemlidir.Bu nedenle çalışma sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerin yazma becerisinigeliştirmede kullanılabilir geribildirim türleri belirtilmiştir. Bu geribildirim türleri sözel, yazılı, düzeltici ve beden dili ile verilen geribildirimler olmak üzeresınıflandırılarak ortaya koyulmuştur.