The Views of 4th Grade Students on the Factors Affecting Reading Motivation


Creative Commons License

KARAKULLUKCU N., ÇELİK Y.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.406-421, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Reading is one of the basic skills that individuals use in their daily life. Reading is a complex process in which various functions of the eyes, sound and brain work together. In the researches, it is stated that the reading level of the students is low and therefore, reading should be given importance in curricula. This study was conducted to determine the opinions of 4th grade students studying in the primary school about the factors that affect their reading motivation. The research was carried out with 986 students of 4th graders in public schools of Samsun Provincial Directorate of National Education in 2013-2014 academic year. The sample of the study was determined by proportional cluster sampling method and schools were selected as randomized for application. As a measurement tool in the research, the 35-item “Questionnaire for Determining Primary School Students' Opinions on the Motivating Factors for Reading” was used. Frequency and percentage values were used in the analysis. According to the results of the research, determined that while the reading motivation of the students was more frequently affected by the teachers and the books, it was less affected by the family and friends. In addition, in the research, it was stated that the most important factor in choosing a book is the subject of the book, the recommended books that are suitable for their interests, and the boks that are read interchangeably among friends.
Okuma, bireylerin günlük yaşamında kullandıkları temel becerilerden biridir.Okuma göz, ses ve beynin çeşitli fonksiyonlarının birlikte çalıştığı karmaşık birsüreçtir. Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin okuma düzeylerinin az olduğu vebu nedenle de öğretim programlarında okumaya önem verilmesi gerektiğibelirtilmektedir. Bu araştırma ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okumamotivasyonlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerini belirlemek amacıylayapılmıştır. Araştırma Samsun İl MEM’e bağlı devlet okullarında 2013-2014eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 986 ilkokul 4. sınıf öğrencisi üzerindegerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi oranlı küme örnekleme yöntemiylebelirlenmiş ve uygulama için gidilen okullar rastgele belirlenmiştir. Araştırmadaölçme aracı olarak 35 maddelik “İlkokul Öğrencilerinin Okumaya GüdüleyenFaktörlere İlişkin Görüşlerini Belirleme Anketi” kullanılmıştır. Verilerinanalizlerinde frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarınagöre, öğrencilerin okuma motivasyonları öğretmenler ve kitaplar tarafından dahasık etkilenmekte iken, aile ve arkadaşların daha az etkilediği belirlenmiştir.Ayrıca araştırmada kitap seçiminde en önemli unsurun kitabın konusu olduğu,tavsiye edilen kitapların ilgi alanlarına uygun olduğu, kitapların arkadaşlararasında değiştirilerek okunduğu ifade edilmiştir.