Composites in Dede Korkut Stories


ÜSTÜNEL Ö. Y.

Türkbilig, vol.2021, no.41, pp.37-54, 2021 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2021 Issue: 41
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türkbilig
  • Journal Indexes: Scopus, Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.37-54
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Composites take place in the subgroup of the co-ordinate constructions that these stereotypical expressions often co-exist depending on habits in a particular language society. They show a more transparent and lo ose structure, unlike other speech formulaes such as Proverbs. In this study, composites in Dede Korkut stories classified in five subgroups: textual / sylistic composites, restricted collocations, semi-idiomatic collocations, idiomatic collocations and idioms. This study combines quantitat ive and qualitative methods and takes into account meaning as well as frequency. Although it is basically a synchronic study, there are also used an dyachronic method for some composites in Dede Korkut stories which show changes in Turk iye Turkish. Also the problems of the publishing of historical text are mentioned.
irleşikler, belli bir dil toplumunda al ışkanlıklara bağlı olarak sıklıkla birlikte bulunan birliktelik yap ılarının alt s ınıfını oluşturur. Atasözleri gibi di ğer birliktelik yapılarından farklı olarak daha şeffaf ve gevşek bir yapı gösterirler. Bu çalışmada, Dede Korkut hik ȃyelerindeki birle şikler; metinsel / stilistik birle şikler, sınırlı eş dizimliler, yarı-deyimsi e ş dizimliler, deyimsi eş dizimliler ve deyimler olmak üzere be ş grupta ele alınmıştır. Çalışma niceliksel ve niteliksel yöntemleri birleştiren; sıklık yanında anlamı da dikkate alan bir çalışmadır. Temelde eşzamanlı bir çalışma olmakla birlikte Dede Korkut hik ȃyelerindeki baz ı birleşiklerin Türkiye Türkçesindeki de ğişimleri art zamanlı yöntemle ele al ınmış, tarihi metin yayınlarındaki konuyla ilgili sorunlara da değinilmiştir.