THE ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS STUDYING IN BOARDING SCHOOLS IN KARABÜK PROVINCE TOWARDS PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS LESSONS


Creative Commons License

ERİM V., DOĞAN İ., CEYHUN S.

Turkish Studies (Elektronik), vol.14, no.6, pp.3227-3236, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of the study is to examine the attitudes of the high school students attending Karabük boarding schools towards Physical Education and Sports lessons and to find significance levels according to various variables. The research group consists of a total of 350 students, 262 male and 88 female students studying in three boarding high schools located in the central province of Karabük in 2016-2017 academic year. In order to determine student attitudes, attitude scale consisting of 12 positive and 12 negative items developed by Demirhan and Altay was used. For the reliability of the 24-item scale, Cronbach Alpha was used in the test-retest test and the intraclass correlation coefficient was used in the analysis of the scores obtained. Findings: According to the findings, the attitudes of the students in the 14-16 age group towards physical education lesson were statistically significantly higher than the participants in the 17-19 age group. The attitudes of the students participating in the survey towards physical education courses do not differ statistically by gender. It was determined that the attitudes of the students who participated in the research towards physical education lesson did not show statistically significant difference according to students’ grades. In the study, the attitudes of high school students towards physical education lesson did not differ statistically according to the class level and gender variable, while the attitudes of the students towards physical education lesson differed according to the age variable. This situation may be influenced by students' living in a similar social environment. In addition, it can be said that the attitudes of the students towards physical education and sports lessons are similar. Within these results, physical education and sports lessons of reshaping the attitudes of students according to their content be advisable.
Karabük ilindeki yatılı okullarda öğrenim gören lise öğrencilerininbeden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarını belirleyerek, çeşitlideğişkenlere göre anlam düzeylerini bulmak.2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Karabük’ün merkez ilçesindebulunan 3 yatılı lisede öğrenim gören 262 erkek ve 88 kız öğrenci olmaküzere toplam 350 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenci tutumlarınınbelirlenebilmesi için Demirhan ve Altay tarafından geliştirilen 12olumlu, 12 olumsuz olmak üzere 24 maddeden oluşan tutum ölçeğikullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre 14-16 yaş grubundabulunan öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının 17-19yaş grubundaki katılımcılardan istatistiksel açıdan anlamlı düzeydedaha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin, beden eğitimiderslerine yönelik tutum düzeyleri istatistiksel olarak cinsiyete görefarklılık göstermemektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin bedeneğitimi dersine yönelik tutumlarının öğrenim görülen sınıf değişkeninegöre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği görüldü.Yapılan çalışmada; ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimidersine yönelik tutumlarının öğrenim görülen sınıf düzeyi ve cinsiyetdeğişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği,buna karşılık yaş değişkenine göre öğrencilerin beden eğitimi dersineyönelik tutumlarının farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Budurumun ortaya çıkmasında öğrencilerin benzer sosyal çevrede yaşamalarının etkisi olabilir. Ayrıca öğrencilerin beden eğitimi ve spordersine karşı olan tutumlarının benzer seviyede olduğu söylenilebilir.Bu sonuçlar çerçevesinde, beden eğitimi ve spor derslerinin içeriklerininöğrenci tutumlarına göre yeniden şekillendirilmesi önerilebilinir.