Investigation on University Students’ Narcissistic Tendencies, Attachment Styles and Social Media Usage


KAYA L., KALKAN M.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.9, no.2, pp.243-249, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

fte primary goal of this study is to examine the relationship between narcissism levels and Facebook usage and attachment styles of university students. To fulfill these aims, 346 students who are studying at Ondokuz Mayıs University participated in the study, 225 (%65) of the participants were female, and 121 (%35) were male. fte mean age of the participants was 20.68 (sd= 1.838). ‘fte Personal Information Form’ which includes participants’ personal information, ‘Narcissistic Personality Inventory’ which was used to measure narcissism level of participants, ‘Experiences in Close Relationships Inventory-II’ which was used to measure attachment styles were delivered to the participants. In addition to these, a scale was developed in order to measure “Facebook” usage. fte analysis of the obtained data was performed by SPSS 22. For the purpose of the study, Pearson moment coefficients and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used. According to the results of the study, a positive correlation was found between students’ narcissism levels and one of the subscales of “Facebook” Usage Scale which is about narcissism, and also it was found that there is a positive correlation between narcissism and one of the subscales of “Facebook” Usage Scale which is personal status subscale. It was found that there is a negative correlation between the level of narcissism and the level of anxious attachment of students, and negative correlation was found between the level of narcissism and level of avoidant attachment of students.
Bu çalışmanın amacı narsisizmin, “Facebook” kullanım nedenleri ve bağlanma stilleri ile ilişkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 346 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin 225’i (%65) kadın, 121’i (%35) erkektir. Örnekleme giren bireylerin yaş ortalaması =20.68 (ss=1.838)’dir. Araştırmada katılımcıların kişisel bilgilerine ilişkin soruların yer aldığı ‘Kişisel Bilgi Formu’, narsisizm düzeylerini ölçmeye yönelik ‘Narsisizm Kişilik Envanteri’, bağlanma stillerini ölçmeye yönelik ‘Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’ ve “Facebook” kullanım nedenlerini ölçmeye yönelik ilgili amaç için geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22 kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak Pearson momentler katsayısı ve çok yönlü varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda ulaşılan bulgular şu şekildedir: Öğrencilerin narsisizm düzeyi ile “Facebook” kullanım nedenleri ölçeğinin ‘narsisizm’ alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ve narsisizm ile “Facebook” kullanım nedenleri ölçeğinin ‘kişisel durum’ alt boyutu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin narsisizm düzeyi ile kaygılı bağlanma düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki ve narsisizm düzeyi ile kaçınan bağlanma düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin bağlanma stilleri, “Facebook” kullanım nedenleri ve narsisizm arasındaki ilişkinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği, MANOVA analizi ile test edilmiştir. Hangi gruplar arasında fark olduğunu belirlemek amacıyla yapılan ANOVA bulgularına göre, kaygılı bağlanma puanı cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken; kaçınan bağlanma puanı, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kadın katılımcıların ortalamaları, erkeklere göre daha yüksektir. Narsisizm puanı cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Erkek katılımcıların narsisizm puanı, kadın katılımcılara göre daha yüksektir.