AN EFFICACY EVALUATION OF DIFFERENT IRRIGATION ACTIVATION SOLUTIONS FOR REMOVAL OF CALCIUM HYDROXIDE AND CHLORHEXIDINE GEL/CALCIUM HYDROXIDE COMBINATION PASTE FROM ROOT CANAL SYSTEMS


UZUN İ., ÖZDEMİR Ö. S.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.4, pp.524-533, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: This study aims to evaluate the efficacy of different irrigation solutions and irrigation techniques for removal of root-canal filling paste from root canal systems. Materials and Methods: Removal of calcium hydroxide, chlorhexidine gel/ calcium hydroxide intracanal medicaments from root canals attempted with using 3 different irrigation solutions ( NaOCl, qmix and maleic acide) activated by 4 activation techniques ( needle/syringe irrigation, Endoactivator, Endovac ve passive ultrasonic irrigation). Remaining medicaments within root canals explorated under stereomicroscope. The data were analyzed by using Kruskal-Wallis and Bonferronni corrected MannWhitney U tests (p= 0.05). Results: Its found that maleic acid of irrigation solutions and passive ultrasonic irrigation of activation techniques was significantly superior to other tested methods in removing both calcium hydroxide and chlorhexidine gel/calcium hydroxide combined root canal medicaments from root canals (P<0.005). It was also found that chlorhexidine gel/calcium hydroxide combined medicament was more resistant than calcium hydroxide to remove from root canal system(p>0.05). Conclusions: Irrigation activation methods are required for efficient removal of intracanal medicaments from root canal system. Maleic acid irrigation and passive ultrasonic irrigation activation was found as the most efficient method, however none of the tested methods was able to render canal systems free of medicaments
Amaç: Bu çalışmanın amacı; farklı irrigasyon solüsyonlarının,aktivasyon yöntemleri ile aktive edildiktensonra, kök kanal tedavisi sırasında kullanılan kanal içimedikamanlarını, kök kanallarından uzaklaştırmaetkinliklerinin değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Dişlere uygulanan kanal içi medikamanlardankalsiyum hidroksit ve klorheksidin jel/kalsiyumhidroksit, 3 farklı irrigasyon solüsyonu (NaOCl,Qmix ve Maleik asit), 4 farklı aktivasyon tekniği (iğne/şırınga irrigasyonu, Endoaktivatör, Endovac ve pasifultrasonik irrigasyon) ile aktive edilerek kök kanallarındanuzaklaştırılmaya çalışıldı. Kök kanallarında kalanmedikaman miktarı steromikroskop ile incelendi. Eldeedilen veriler Kruskal Wallis ve Bonferoni düzeltmeliMann-Whitney U testleri ile istatistiksel olarak analizedildi (p = 0.05).Bulgular: İrrigasyon solüsyonlarından maleik asit veirrigasyon aktivasyon yöntemlerinden pasif ultrasonikirrigasyon aktivasyon yöntemi, hem kalsiyum hidroksitihem de klorheksidin jel/kalsiyum hidroksit kombinasyonunuuzaklaştırmada diğer yöntemlere göre istatikselolarak anlamlı derecede daha etkili bulundu (p <0.05). Ayrıca kanal içi medikamanlardan klorheksidinjel/kalsiyum hidroksit kombinasyonunun, kalsiyumhidroksite göre kök kanallarından daha zor uzaklaştırıldığıbulunmuştur (p < 0.05).Sonuçlar: Kök kanallarından kanal içi medikamanlarınetkili bir şekilde uzaklaştırabilmek için irrigasyon aktivasyonyöntemlerinin kullanılması gereklidir. En etkiliyöntem ise; maleik asit ile pasif ultrasonik irrigasyonaktivasyonunun kombine kullanılması yöntemidir ancakhiçbir yöntem kök kanallarından kanal içi medikamanlarıtamamen uzaklaştıramamıştır