Learning English in Turkey: Challenges and Opportunities


Creative Commons License

YAMAN İ.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.11, pp.161-175, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

As in all the world, learning English is a struggle that has been attributed great importance for many years in Turkey. The gradual reduction of the age of the onset of English education over the years is one of the clearest indicators of this. The present study aims to discuss the challenges experienced in Turkey in the learning and teaching process of English that is today used as a lingua franca almost all over the world and then the available opportunities that render this process easier. In this respect, the introduction of this study focuses on the historical development of foreign language teaching in general and teaching English in particular in Turkey. Also, the current situation is presented realistically with data demonstrating the products of English language teaching in Turkey. Then, challenging factors like Turkey’s being an English as a foreign language (EFL) country, deficiencies in teacher qualifications, that language learning is a demanding process that requires time and patience especially in EFL settings, the existing prejudices about the English language and the language learning process, that domestic English course books have not been able to attain a desired level in spite of some important steps taken, and that the assessment tools cannot be used effectively to support learning have been discussed in detail. Following challenges, facilitating factors like the current well-prepared English curricula that enhance learning English in Turkey, technological developments, unlimited accessible resources, English components that are readily available all around us in our daily lives, and increasing international projects that offer exchange programs have been extensively discussed. Some constructive suggestions have also been offered in the context of English language learning and teaching in Turkey.
İngilizce öğrenmek tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yıllardır büyük önem atfedilen biruğraştır. İngilizce eğitiminin başlama yaşının yıllar içinde giderek düşürülmesi bunun en netgöstergelerinden biridir. Mevcut çalışma bugün neredeyse tüm dünyada ortak iletişim dili olarakkullanılan İngilizcenin Türkiye’de yabancı dil olarak öğretimi ve öğrenimi noktasında yaşananzorlukları ve sonrasında bu çerçevede var olan kolaylıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Budoğrultuda, çalışmanın giriş kısmında Türkiye’de genel olarak yabancı dil öğretiminin ve özeldeİngilizce öğretiminin tarihsel gelişimi ana hatlarıyla ele alınmıştır. Ayrıca, Türkiye’de İngilizceöğretiminin ürünlerini ortaya koyan verilerle mevcut durum gerçekçi bir şekilde ortaya konmuştur.Sonrasında ise Türkiye’de İngilizce öğrenme sürecini güçleştiren Türkiye’de İngilizcenin ikinci dildeğil yabancı bir dil olması, öğretmen nitelikleri bağlamında bulunan eksiklikler, dil öğrenmeninözellikle yabancı dil ortamlarında zaman ve sabır gerektiren bir süreç olması, İngilizceye ve dilöğrenme sürecine dair mevcut önyargılar, atılan önemli adımlara rağmen yerli kitapların istenilenseviyeye gelememesi ve ölçme-değerlendirme araçlarının öğrenmeyi destekleyecek ölçüde etkinkullanılamaması gibi temel etkenler ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır. Zorluklar ele alındıktan sonra,bugün Türkiye’de İngilizce öğrenmeyi kolaylaştıran iyi hazırlanmış güncel İngilizce dersi öğretimprogramları, dil eğitimini destekleyici teknolojik gelişmeler, erişilebilecek sınırsız kaynak çeşitliliği,etrafta ve günlük yaşantımızda yararlanılabilecek İngilizce unsurlar ve artan uluslararası projelerkapsamında değişim programları gibi etkenler de ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çizilen çerçevedeTürkiye bağlamında İngilizce öğretimine yapıcı katkı sağlayacak bazı öneriler de sunulmuştur.