Variables Related to Multidimensional Jealousy among Individuals Having Romantic Relationship


BULUT GENÇ C., TOPKAYA N.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.1447-1483, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the relationship between jealousy, sociodemographic variables, trust, and self-esteem levels in dyadic relations were investigated among individuals having romantic relationships. The study group were consisted of 458 engaged or married individuals who had romantic relationships. Participants responded the Multidimensional Jealousy Scale (MJS), the Dyadic Trust Scale (DTS), the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and the personal information form which was developed by the researchers. Pearson correlation analysis and multiple regression analysis were used to analyze the data. The results of the study demonstrated that cognitive jealousy was related to education level, income level, trust in dyadic relations and self-esteem. Moreover, it was found out that emotional jealousy was related with expectation level of relationship’s future and trust in dyadic relations. Finally, behavioral jealousy was found to be related with age, education level, expectation level of relationship’s future and trust in dyadic relations. Gender, perceived physical appearance, relationship satisfaction and conversation frequency are not related to cognitive, emotional, and behavioral jealousy. The findings are discussed according to the relevant literature. Since the variables discussed in this study are related to different dimensions of jealousy in different ways, in individual / group psychological counseling, and marital or premarital therapy sessions, therapists' handling of jealousy with different dimensions may help to improve the quality of the service provided.
Bu araştırmada romantik ilişkisi olan bireylerde çok boyutlu kıskançlığın, sosyo-demografik değişkenler, ikiliilişkilerde güven ve benlik saygısı düzeyleri ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu romantikilişki yaşayan, nişanlı ya da evli 458 birey oluşturmuştur. Katılımcılar, Çok Boyutlu Kıskançlık Ölçeği, İkiliİlişkiler Güven Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel BilgiFormunu cevaplamıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.Araştırma sonucunda, bilişsel kıskançlığın eğitim düzeyi, gelir düzeyi, ikili ilişkilerde güven ve benlik saygısıylailişkili olduğu, duygusal kıskançlığın ilişkinin geleceğine yönelik beklenti düzeyi ve ikili ilişkilerde güven iledavranışsal kıskançlığın ise yaş, eğitim düzeyi, ilişkinin geleceğine yönelik beklenti düzeyi ve ikili ilişkilerdegüvenle ilişkili olduğu görülmüştür. Cinsiyet, fiziksel görünüş değerlendirmeleri, ilişki doyumu ve görüşmesıklığı ise bilişsel, duygusal ve davranışsal kıskançlıkla ilişkili değildir. Elde edilen bulgular ilgili literatürdoğrultusunda tartışılmıştır. Bu araştırmada ele alınan değişkenler kıskançlığın farklı boyutlarıyla farklışekillerde ilişkili olduğundan bireysel/grupla psikolojik danışmalarda, evlilik veya evlilik öncesi terapilerde,terapistlerin kıskançlığı farklı boyutlarıyla ele alması sunulan hizmetin niteliğinin arttırılmasına yardımcı olabilir.