THE RELATIONSHIP BETWEEN FIRMS' USAGE LEVEL OF ICT AND FIRM PERFORMANCE: AN APPLICATION ON THE MANUFACTURING SECTOR


KAYNAK S., YILMAZ M. K.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.4, pp.655-676, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Information and communication technology (ICT), which is the main indicators of the knowledge economy, has become main factors of competitive power for the firm. Aim of the study is to examine relationships between firms' usage level of ICT and firm performance operating in the manufacturing sector. The data have been obtained from face-to-face method. The result of the study show that ICT is used for variety of reasons such as respond quickly to consumer demand, increase the quality of services, customer relations development, ease of trade process. Another result concluded in this study is that ICT carries the firm to a more competitive position by increasing the firm productivity and develops general performance. Besides, it was found that high invesment cost of ICT is more important for small and medium-sized enterprises and growth and level of profitability is higher in firms which more invest in ICT.
Bilgi ekonomisinin temel göstergelerinden biri olan bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), firmalar için rekabet gücünün temel unsuru haline gelmiştir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma düzeyleri ile firma performansı arasındaki ilişkileri incelemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışma sonucunda işletmelerin tüketici taleplerine hızlı cevap verebilme, hizmet kalitesini arttırma, ticari işlemlerin yürütülmesinde kolaylık ve müşteri ilişkilerini geliştirme amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullandığı belirlenmiştir. BİT'in firmaların verimliliğini arttırarak firmaları daha rekabetçi bir pozisyona taşıdığı ve genel performansı önemli ölçüde geliştirdiği sonucuna da varılmıştır. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin BİT yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına daha fazla önem verdikleri, bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım yapan firmaların karlılık ve büyüme düzeylerinin daha yüksek olduğu elde edilen bulgular arasında yer almaktadır.