“Otçu göçü” tradition and Kadırga Otçu festival in eastern Black Sea region in the context ofculture geography and cultural heritage


KAYA M., YILMAZ C.

Türk Coğrafya Dergisi, vol.0, no.71, pp.69-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 71
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17211/tcd.454455
  • Journal Name: Türk Coğrafya Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.69-79
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

High Plateaus have a great significance as a sub‐village settlement and as well the economic activities in high plateaus have a crucial importance economically. In Turkey, physical geography conditions have significant effects on plateaus and high plateus activities. However, it is one of themost important subjects of economic, social, cultural features, human geography and related sciences. The high plateau activities in Anatolia, which have hundreds of years of history, and in recentyears they have become more and more popular with tourism and husbandry. However, there arealso cultural dimensions that have been sustained since the past, and nowadays, facing the dangerof extinction. In this research "Otçu Göçü" tradition which is one of the forgotten cultural aspectsof the high plateau activities is examined. “Otçu Göçü” and Otçu festivals are important culturalactivities, which are hosted by many rituals and taken seriously by local people. Kadırga Otçu Festival, which is the biggest high plateau organization of the Black Sea Region, is one of them. Unfortunately, the cultural distortion and corruption seen in each area is also seen here, and “Otçu Göçü”high plateau festivals are gradually getting away from its essence. If necessary precautions are nottaken, such an important cultural heritage will face the danger of extinction. In this study, the geographical conditions that led to “Otçu Göçü” were discussed, and then the traditional KadırgaOtçu Festival was evaluated in the context of the Intangible Cultural Heritage and the necessarythings to be done in order to be able to continue its cultural existence.
Türkiye’de yaylalar köy-altı iskân şekilleri, yaylacılık ise önemli bir ekonomik faaliyet olarak büyüköneme sahiptir. Türkiye’de fizikî coğrafya şartları yaylalar ve yaylacılık faaliyetleri üzerinde önemlietkilere sahiptir. Bununla birlikte yaylacılık ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile beşerî coğrafyave ona yakın bilim dallarının da başta gelen konularından biridir. Anadolu’da yüzlerce yıllık geçmişesahip yaylacılık faaliyetleri halen hayvancılık ve son yıllarda da giderek artan oranda turizm yönüile öne çıkmaktadır. Fakat yaylacılığın geçmişten beri sürdürülen, günümüzde ise yok olma tehlikesiile karşı karşıya olan kültürel boyutları da vardır. Bu araştırmada yaylacılık faaliyetlerinin unutulmayayüz tutmuş kültürel yönlerinden biri olan “otçu göçü geleneği” ele alınmıştır. Otçu göçü ve otçuşenlikleri kendi içinde birçok ritüeli barındıran, yöre halkı tarafından önemsenen bir kültürel faaliyettir. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük yayla organizasyonu olan Kadırga Otçu Şenlikleri de bunlardanbiridir. Ne yazık ki her alanda görülen kültürel bozulma ve yozlaşma burada da görülmekte, otçugöçü yayla şenlikleri gün geçtikçe özünden uzaklaşmaktadır. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda böylesine önemli bir kültürel miras yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu çalışmada önce otçu göçünü ortaya çıkaran coğrafi şartlar ele alınmış, sonrasında ise geleneksel KadırgaOtçu Şenliği’nin Somut Olmayan Kültürel Miras bağlamında değerlendirilmesi ve kültürel varlığınıdevam ettirebilmesi adına yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur.