The Presence of the Subject of Restless Legs Syndrome During Pregnancy in the Undergraduate Curriculum of Nursing and Midwifery Undergraduate Programs: Screening Study


KAPLAN Ö., DENİZ H. T., BAŞER M.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.510-515, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: This study aimed to determination of presence of restless legs syndrome (RLS) during pregnancy subject in the curriculum of the department of nursing and midwifery. Material and Methods: This research is a descriptive survey study. The study population consists of 195 departments of nursing and midwifery which provide undergraduate education in state and foundation universities in Turkey. The whole universe is included in the study. Although the whole universe was included in the study, a total of 67 chapters were returned. The data were collected with the 8-question questionnaire created by the researchers. The form was sent to the heads of the department of obstetrics and gynaecology nursing and midwifery to the lecturers working in the relevant department. The data were evaluated using descriptive (number, percentage, etc.) statistical values. Ethics committee approval and informed consent form were obtained from the participants in order to conduct the study. Ethics committee approval and informed consent form were obtained from the participants in order to conduct the study. Results: 95.2% of the departments participating in the study are within the faculty, the subject of RLS during pregnancy is not included in the curriculum of most of the departments of nursing (81.0%) and midwifery (88.9%). The average time allocated for lecturing is 12.7±5.6 minutes in the nursing department and 5.0±0.0 minutes in the midwifery department. The definition of RLS, its cause, symptoms findings and nursing care are mostly included in the course content. In 86.2% of nursing departments and 88.9% of midwifery departments, RLS during pregnancy is not discussed in the clinic. In both sections (nursing: 75.9%, midwifery: 88.9%), it was stated that the subject of RLS in pregnancy should be included in the curriculum, while it was stated that it would be sufficient to allocate 40 minutes for nursing and 76 minutes for midwifery. Conclusion: The subject of RLS during pregnancy is not included in the curriculum of most of the nursing and midwifery programs that provide education at undergraduate level in our country and it is not discussed in clinical education. In line with these results, it is recommended to include the subject of RLS in pregnancy in nursing and midwifery degree programs and to discuss it with students in clinical education.
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik ve ebelik lisans programlarının müfredatlarında gebelikte huzursuz bacak sendromu (HBS) konusuna yer verme durumunu, süresini ve içeriğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma, tanımlayıcı tipte bir tarama çalışmasıdır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde, hemşirelik ve ebelik lisans eğitimi veren 195 bölüm oluşturmaktadır. Çalışmaya tüm evren dâhil edilmekle birlikte toplam 67 bölümden geri dönüş olmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan 8 soruluk Anket Formu ile toplanmıştır. Form doğum-kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ve ebelik anabilim dalı başkanları ve ilgili anabilim dalında çalışan öğretim elemanlarına gönderilmiştir. Veriler tanımlayıcı (sayı, yüzde vb.) istatistiksel değerler kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul onayı ve katılımcılardan bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan bölümlerin %95,2’si fakülte bünyesinde yer almaktadır. Hemşirelik (%81,0) ve ebelik (%88,9) bölümlerinin çoğunun müfredatında gebelikte HBS konusu yer almamaktadır. Konu anlatımı için ayrılan süre hemşirelik bölümünde ortalama 12,7±5,6, ebelik bölümünde 5,0±0,0 dk’dır. Ders içeriğinde çoğunlukla HBS’nin tanımı, nedeni, belirti/bulguları ve hemşirelik bakımına yer verilmektedir. Hemşirelik bölümlerinin %86,2’sinde, ebelik bölümlerinin %88,9’unda klinikte gebelikte HBS konusu tartışılmamaktadır. Her 2 bölümde de (hemşirelik: %75,9, ebelik: %88,9) gebelikte HBS konusunun müfredatta bulunması gerektiği ifade edilirken, bu konu için hemşirelikte 40, ebelikte 76 dk süre ayrılmasının yeterli olacağı belirtilmiştir. Sonuç: Ülkemizde lisans düzeyinde eğitim veren hemşirelik ve ebelik programlarının büyük çoğunluğunun müfredatında gebelikte HBS konusu yer almamakta ve klinik eğitimde tartışılmamaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik ve ebelik lisans programlarında, gebelikte HBS konusuna yer verilmesi ve klinik eğitimde öğrencilerle tartışılması önerilmektedir.