Clinical Importance of Immunophenotyping of Peripheral Blood Lymphocyte Subsets in Adult COVID-19 Patients: A Cross-Sectional Study


Creative Commons License

Kuruoglu T., Temoçin F., atilla a., YILDIRAN A., TANYEL E.

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.28, no.3, pp.394-404, 2023 (ESCI) identifier

Abstract

Introduction: Coronavirus disease-2019 can occur with symptoms such as mild fever and cough or with symptoms such as cytokine storm and respiratory failure. Therefore, its pathogenesis continues to be investigated. In this study, we investigated the relationship between lymphocyte subsets and natural killer cell levels with disease prognosis in COVID-19 patients. Materials and Methods: We included patients positive for SARS-CoV-2 viral RNA in nasopharyngeal swab samples in the symptomatic period or COVID-19 IgM/IgG Antibody Rapid Test positive in serum samples after the second week of symptoms between May 4, 2020, and July 4, 2020. On the first day of their hospitalization, a total of 22 lymphocyte subsets from the whole blood taken from the patients were evaluated by flow cytometric examination. The clinical status of the patients is classified as asymptomatic, mild, moderate, severe, or arterial partial oxygen pressure. We compared patients’ clinical and laboratory characteristics with and without pneumonia. In addi- tion, we examined the lymphocyte subset cell levels of the patients that we classified according to their clinical status. Results: Of the patients, 38 (67%) were male, with a median age of 38 (28-49) years; 78.9%, 19.2%, 26.3%, 43.9%, 7% and 3.5% were asymptomatic, mild, moderate, severe and critical patients, respectively. Pneumonia was present in 31 (54.4%) of the patients. Mean levels of C-reactive protein (<0.001), D-dimer (p= 0.001) and lactate dehydrogenase (p= 0.021) were significantly higher in patients with pneumonia compared to patients without pneumonia. CD3+ T cell (p= 0.015), CD4+ T cell (p= 0.005), CD19+ B cell (p= 0.019), CD20+ B cell (p= 0.023), and CD19 + CD27- B cell (p = 0.022) in asymptomatic patients were significantly higher than those with symptom. The increase in the mean levels of CD4+/CD8+, CD3+, CD4+, CD19+, CD20+, HLA-DR and CD19+CD27+IgD- cells decreased the possible oxygen support by 0.129-fold, respectively (p= 0.026); 0.997 fold (p= 0.031); 0.995 fold (p= 0.018); 0.98 fold (p= 0.028); 0.979 fold (p= 0.038); 0.992 fold (p= 0.032); 0.998 fold (p= 0.037). Conclusion: Our study revealed the CD4+/CD8+ ratio, CD3+, CD4+, CD19+, CD20+, HLA-DR and CD19+CD27+IgD- cell levels could be helpful markers in predicting the clinical course and prognosis by examining the largest lymphocyte subsets in adult COVID-19 patients in Türkiye.
Giriş: Koronavirüs hastalığı-2019, hafif ateş ve öksürük gibi semptomlarla veya sitokin fırtınası ve solunum yetmezliği gibi semptomlarla ortaya çıkabilir. Bu nedenle patogenezi araştırılmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, COVID-19 hastalarında lenfosit alt grupları ve doğal öldürücü hücre seviyeleri ile hastalık prognozu arasındaki ilişkiyi araştırdık. Materyal ve Metod: Çalışmaya 4 Mayıs 2020 ile 4 Temmuz 2020 tarihleri arasında semptomatik dönemde nazofaringeal sürüntü örneklerinde SARS-CoV-2 viral RNA veya semptomların ikinci haftasından sonra serum örneklerinde COVID-19 IgM/IgG Antikor Hızlı Testi pozitif olan hastaları dahil ettik. Yatışlarının ilk gününde hastalardan alınan tam kandan toplamda 22 lenfosit alt grubu, flow sitometrik inceleme ile değerlendirildi. Hastaların klinik durumları asemptomatik, hafif, orta, ağır ve kritik olarak sınıflandırıldı. Pnömonisi olan ve olmayan hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerini karşılaştırdık. Bunun yanı sıra klinik durumlarına göre sınıflandırdığımı hastaların lenfosit alt grup hücre düzeylerini inceledik. Bulgular: Hastaların 38’i (%67) erkekti, ortanca yaş 38 (28-49) idi. Sırasıyla %19.2, %26.3, %43.9, %7 ve %3.5’ini asemptomatik, hafif, orta, ağır ve kritik hastalar oluşturmaktaydı. Hastaların 31’inde (%54.4) pnömoni mevcuttu. Pnömonili hastalarda ortalama C-reaktif protein (<0.001), D-dimer (p= 0.001) ve laktat dehidrogenaz (p= 0.021) düzeyleri pnömonisi olmayanlara göre anlamlı derecede yüksekti. CD3+ T hücre (p= 0.015), CD4+ T hücre (p= 0.005), CD19+ B hücre (p= 0.019), CD20+ B hücre (p= 0.023) ve CD19+CD27- B hücre (p= 0.022) ortalama düzeyleri asemptomatik hastalarda semptomu olanlardan anlamlı olarak daha yüksekti. CD4+/CD8+, CD3+, CD4+, CD19+, CD20+, HLA-DR ve CD19+CD27+IgD- hücrelerinin ortalama düzeylerindeki artış, olası oksijen desteğini sırasıyla 0.129 kat (p= 0.026); 0.997 kat (p= 0.031); 0.995 kat (p= 0.018); 0.98 kat (p= 0.028); 0.979 kat (p= 0.038); 0.992 kat (p= 0.032); 0.998 kat (p= 0.037) azaltmaktaydı. Sonuç: Çalışmamız Türkiye’de erişkin COVID-19 hastalarında en geniş lenfosit alt gruplarının incelenerek CD4+/CD8+ oranı, CD3+, CD4+, CD19+, CD20+, HLA-DR ve CD19+CD27+IgD- hücre düzeylerinin klinik seyri ve prognozu öngörmede yararlı belirteçler olabileceğini ortaya koymuştur.